VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

1 Sa-mu-ên 7:1-15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/3/2020; 153 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/25/2020 10:32:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 10:1-20
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/26/2020; 157 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 12:19:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-na 3:1-10
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/19/2020; P: 4/21/2020; 154 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/22/2020 7:27:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:1-57
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/12/2020; P: 4/14/2020; 205 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/16/2020 18:5:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:12-22
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/10/2020; P: 4/11/2020; 168 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 23:44:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 4:22-33
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/5/2020; P: 4/6/2020; 173 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 20:31:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Dân-số Ký 21:1-9; Châm-ngôn 17:22
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/29/2020; 323 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/16/2020 8:57:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 46:1-11
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/22/2020; P: 3/23/2020; 253 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/24/2020 13:56:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 27:1-14
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/15/2020; 339 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/24/2020 7:36:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 16:16-34; Ê-phê-sô 5:19
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/8/2020; 287 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/25/2020 17:42:33
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 30  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.