VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Thi-thiên 117
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/1/2019; 193 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 12:9:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 138
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/17/2019; 234 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/25/2020 6:10:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 14
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/3/2019; P: 11/4/2019; 297 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 21:49:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 1:16-17
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/27/2019; P: 10/28/2019; 338 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/23/2020 15:21:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 1:8-15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/13/2019; 232 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/25/2020 12:34:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 1:1-7
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/6/2019; P: 10/8/2019; 182 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/24/2020 9:8:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 28:16-31
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/29/2019; P: 10/1/2019; 231 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/13/2020 11:27:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 28:11-15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/22/2019; P: 9/23/2019; 198 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/12/2020 11:32:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 28:1-10
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/8/2019; 338 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/12/2020 23:33:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 27:21-44
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/25/2019; 215 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 10:29:45
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 30  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.