VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Công-vụ các Sứ-đồ 26:1-32
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/4/2019; P: 8/5/2019; 157 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/13/2020 13:0:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 25
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/28/2019; 295 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/8/2020 4:50:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 26:1-27
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/14/2019; 252 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/13/2020 17:10:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 23:12-35
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/7/2019; 463 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/12/2020 12:16:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 23:1-11
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/30/2019; 228 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/9/2020 14:6:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 22:24-30
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/23/2019; P: 6/26/2019; 218 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/12/2020 19:8:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 22:1-21
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/9/2019; 268 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/13/2020 1:45:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 21:1-40
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/2/2019; 214 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/12/2020 13:50:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 2:13-22
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/12/2019; 233 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 15:41:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 20:17-24
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/5/2019; 207 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/13/2020 14:8:21
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 30  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.