VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Công-vụ các Sứ-đồ 1:8
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/20/2019; P: 1/27/2019; 233 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 13:16:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 1:1-9
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/13/2019; P: 1/14/2019; 292 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/29/2020 16:8:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 12:1-7
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/6/2019; P: 1/7/2019; 257 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/28/2020 8:5:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:11-27
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/30/2018; P: 1/1/2019; 245 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/23/2020 15:8:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:5-6
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/24/2018; P: 12/25/2018; 222 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/28/2020 9:38:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 12:28-34; 2 Các Vua 5:1-5
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/2/2018; 356 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/28/2020 16:38:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 5:1-19
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/25/2018; P: 11/26/2018; 261 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/23/2020 18:44:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 100
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/22/2018; P: 11/26/2018; 180 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/28/2020 3:40:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:3
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/11/2018; 343 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/27/2020 21:34:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 18:1-11
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/4/2018; 302 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/13/2020 7:13:33
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 30  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.