VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Thi-thiên 1:1-6
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/10/2019; 180 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/18/2019 7:49:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:8
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/20/2019; P: 1/27/2019; 88 xem
Xem lần cuối 2/18/2019 22:17:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 1:1-9
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/13/2019; P: 1/14/2019; 153 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/18/2019 17:3:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 12:1-7
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/6/2019; P: 1/7/2019; 112 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/17/2019 7:26:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:11-27
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/30/2018; P: 1/1/2019; 131 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/16/2019 21:15:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:5-6
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/24/2018; P: 12/25/2018; 119 xem
Xem lần cuối 2/19/2019 4:15:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 12:28-34; 2 Các Vua 5:1-5
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/2/2018; 236 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/15/2019 6:51:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 5:1-19
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/25/2018; P: 11/26/2018; 170 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/13/2019 17:54:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 100
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/22/2018; P: 11/26/2018; 66 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/6/2019 23:1:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:3
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/11/2018; 196 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/18/2019 23:33:46
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 23  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.