VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Lu-ca 18:1-8
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/31/2020; 24 xem
Xem lần cuối 13.70 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 24
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/24/2020; P: 5/25/2020; 74 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/31/2020 6:26:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 20:1-9
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/17/2020; 105 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/31/2020 6:44:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 7:1-15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/3/2020; 115 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/27/2020 3:17:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 10:1-20
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/26/2020; 126 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 18:43:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-na 3:1-10
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/19/2020; P: 4/21/2020; 124 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 2:45:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:1-57
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/12/2020; P: 4/14/2020; 175 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 20:5:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:12-22
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/10/2020; P: 4/11/2020; 133 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/25/2020 22:23:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 4:22-33
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/5/2020; P: 4/6/2020; 150 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/25/2020 9:14:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Dân-số Ký 21:1-9; Châm-ngôn 17:22
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/29/2020; 286 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/25/2020 4:50:34
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 29  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.