VietChristian
VietChristian
mucsu.org
Ê-sai 9:1-6; Lu-ca 1:26-38
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/24/2022; P: 1/6/2023; 23 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/26/2023 2:1:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:1-18
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/4/2022; 88 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/3/2023 5:29:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 100
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/27/2022; P: 12/1/2022; 60 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/27/2023 1:54:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 98
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/20/2022; P: 11/21/2022; 61 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/2/2023 21:40:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 24:24
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/13/2022; P: 11/14/2022; 69 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/4/2023 5:22:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 11:33-35
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/6/2022; P: 11/7/2022; 89 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/2/2023 5:58:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 11:27-32
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/23/2022; 140 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/2/2023 6:15:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 16:1-15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/9/2022; 120 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/3/2023 18:4:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 11:14-28
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/2/2022; 98 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/3/2023 1:36:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 11:14-28
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/25/2022; 103 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/21/2023 19:0:48
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 39  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.