VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Ma-thi-ơ 5:5-6
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/7/2021; 133 xem 2 lưu
Xem lần cuối 33.78 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:1-12
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/31/2021; 171 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/26/2021 4:14:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 1:3-6
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/24/2021; P: 1/26/2021; 144 xem 4 lưu
Xem lần cuối 29.61 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 1
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/10/2021; P: 1/14/2021; 90 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/26/2021 17:41:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 21:5-8
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/3/2021; P: 1/5/2021; 251 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/26/2021 4:16:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gióp 1:1-32; Gióp 42:10-13
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/27/2020; P: 12/29/2020; 211 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/26/2021 8:20:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:26-38
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/24/2020; P: 12/25/2020; 113 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/26/2021 4:17:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-18
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/20/2020; P: 12/21/2020; 152 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/26/2021 4:17:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mi-chê 5:1
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/13/2020; P: 12/14/2020; 137 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/26/2021 5:39:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:25-35
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/6/2020; P: 12/8/2020; 244 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/26/2021 4:43:37
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 32  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.