VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Ê-sai 53:1-12
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/19/2019; 47 xem
Xem lần cuối 35.73 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 20:7-12
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/14/2019; 126 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/20/2019 0:22:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 19:21-41
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/7/2019; 158 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/20/2019 10:16:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 9:11-21
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/24/2019; 185 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/20/2019 15:8:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 19:13-20
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/10/2019; 106 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/18/2019 13:14:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 19:1-15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/3/2019; P: 3/4/2019; 115 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5.33 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 18:18-28
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/24/2019; 133 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/12/2019 14:48:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 1:1-6
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/10/2019; 226 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/16/2019 13:51:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:8
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/20/2019; P: 1/27/2019; 105 xem
Xem lần cuối 4/13/2019 6:33:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 1:1-9
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/13/2019; P: 1/14/2019; 183 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/19/2019 23:41:48
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 24  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.