VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Rô-ma 1:8-15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/13/2019; 117 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/19/2019 2:34:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 1:1-7
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/6/2019; P: 10/8/2019; 71 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/17/2019 9:4:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 28:16-31
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/29/2019; P: 10/1/2019; 147 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/19/2019 16:39:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 28:11-15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/22/2019; P: 9/23/2019; 116 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/18/2019 7:8:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 28:1-10
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/8/2019; 240 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/19/2019 9:23:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 27:21-44
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/25/2019; 130 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/19/2019 10:13:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 27:1-20
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/11/2019; P: 8/12/2019; 141 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/6/2019 17:28:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 26:1-32
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/4/2019; P: 8/5/2019; 89 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/19/2019 1:42:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 25
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/28/2019; 223 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/10/2019 12:25:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 26:1-27
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/14/2019; 169 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/10/2019 11:25:31
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 26  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.