VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Lu-ca 6:12-19
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/1/2021; P: 8/2/2021; 36 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11.49 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:31-46
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/25/2021; P: 7/28/2021; 58 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/4/2021 11:9:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 6:1-11
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/18/2021; 121 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/4/2021 0:53:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 5:36-37
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/11/2021; P: 7/13/2021; 98 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/3/2021 23:59:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gióp 1:1-5
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/20/2021; 142 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/3/2021 20:8:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 5:27-32
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/13/2021; P: 6/19/2021; 220 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/4/2021 6:49:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 5:17-26
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/6/2021; P: 6/7/2021; 100 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/3/2021 1:8:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:5-6
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/7/2021; 233 xem 2 lưu
Xem lần cuối 45.89 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:1-12
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/31/2021; 251 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/2/2021 14:11:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 1:3-6
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/24/2021; P: 1/26/2021; 234 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/4/2021 16:7:24
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 33  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.