VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Lu-ca 10:25-37
Mục Sư Nguyễn Tony
C:1/6/2019; P: 1/8/2019; 254 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/18/2019 23:18:7
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 15:36-41; 2 Ti-mô-thê 4:9-12
Mục Sư Nguyễn Tony
C:11/4/2018; P: 11/5/2018; 205 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/19/2019 4:24:55
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 40:1-3; Thi-thiên 85:8-13; Mác 1:1-3
Mục Sư Nguyễn Tony
C:12/10/2017; P: 12/12/2017; 403 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/19/2019 2:9:39
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 6:1-7
Mục Sư Nguyễn Tony
C:5/28/2017; P: 6/1/2017; 564 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/14/2019 0:48:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 4:14-30
Mục Sư Nguyễn Tony
C:12/18/2016; P: 12/20/2016; 595 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/17/2019 16:23:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 6:60-71
Mục Sư Nguyễn Tony
C:5/22/2016; P: 5/24/2016; 706 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/15/2019 6:53:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:11-16
Mục Sư Nguyễn Tony
C:8/16/2015; P: 8/18/2015; 926 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/19/2019 2:17:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:7-11
Mục Sư Nguyễn Tony
C:3/2/2014; 625 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/18/2019 13:57:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:1-12
Mục Sư Nguyễn Tony
C:3/31/2013; 973 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/15/2019 7:40:4
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 12:12-31
Mục Sư Nguyễn Tony
C:11/25/2012; 859 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/17/2019 1:39:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.