VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Nguyễn Tony
C:6/28/2020; P: 6/30/2020; 55 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/4/2020 3:52:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 10:25-37
Mục Sư Nguyễn Tony
C:1/6/2019; P: 1/8/2019; 453 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/3/2020 5:16:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 15:36-41; 2 Ti-mô-thê 4:9-12
Mục Sư Nguyễn Tony
C:11/4/2018; P: 11/5/2018; 402 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/1/2020 15:25:23
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 40:1-3; Thi-thiên 85:8-13; Mác 1:1-3
Mục Sư Nguyễn Tony
C:12/10/2017; P: 12/12/2017; 636 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/30/2020 13:1:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 6:1-7
Mục Sư Nguyễn Tony
C:5/28/2017; P: 6/1/2017; 751 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/4/2020 3:16:28
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 4:14-30
Mục Sư Nguyễn Tony
C:12/18/2016; P: 12/20/2016; 790 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/23/2020 8:56:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 6:60-71
Mục Sư Nguyễn Tony
C:5/22/2016; P: 5/24/2016; 870 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/1/2020 3:42:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:11-16
Mục Sư Nguyễn Tony
C:8/16/2015; P: 8/18/2015; 1063 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/3/2020 20:36:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:7-11
Mục Sư Nguyễn Tony
C:3/2/2014; 759 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/23/2020 8:57:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:1-12
Mục Sư Nguyễn Tony
C:3/31/2013; 1138 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/1/2020 8:51:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.