VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Lu-ca 10:25-37
Mục Sư Nguyễn Tony
C:1/6/2019; P: 1/8/2019; 423 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4/5/2020 1:38:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 15:36-41; 2 Ti-mô-thê 4:9-12
Mục Sư Nguyễn Tony
C:11/4/2018; P: 11/5/2018; 374 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/16/2020 21:13:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 40:1-3; Thi-thiên 85:8-13; Mác 1:1-3
Mục Sư Nguyễn Tony
C:12/10/2017; P: 12/12/2017; 596 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/21/2020 10:33:28
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 6:1-7
Mục Sư Nguyễn Tony
C:5/28/2017; P: 6/1/2017; 720 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/31/2020 10:55:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 4:14-30
Mục Sư Nguyễn Tony
C:12/18/2016; P: 12/20/2016; 764 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/4/2020 12:31:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 6:60-71
Mục Sư Nguyễn Tony
C:5/22/2016; P: 5/24/2016; 842 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/3/2020 5:1:5
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:11-16
Mục Sư Nguyễn Tony
C:8/16/2015; P: 8/18/2015; 1041 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/1/2020 17:55:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:7-11
Mục Sư Nguyễn Tony
C:3/2/2014; 742 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/16/2020 22:4:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:1-12
Mục Sư Nguyễn Tony
C:3/31/2013; 1102 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/6/2020 2:19:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 12:12-31
Mục Sư Nguyễn Tony
C:11/25/2012; 999 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/20/2020 3:1:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.