VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

1 Ti-mô-thê 1:3-5
Mục Sư Lê Văn Thể
C:5/11/2014; 616 xem
Xem lần cuối 5/9/2021 4:15:11
Đọc  Chia sẻ
Cô-lô-se 3:1-14
Mục Sư Lê Văn Thể
C:4/27/2014; 734 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/10/2021 20:20:53
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 26:36-56
Mục Sư Lê Văn Thể
C:4/13/2014; 538 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/10/2021 18:37:11
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 15:29-39
Mục Sư Lê Văn Thể
C:4/6/2014; 583 xem
Xem lần cuối 5/11/2021 1:1:53
Đọc  Chia sẻ
Giăng 19:1-16
Mục Sư Lê Văn Thể
C:3/16/2014; 679 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/11/2021 20:46:50
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 20:17-19
Mục Sư Lê Văn Thể
C:3/14/2014; 401 xem
Xem lần cuối 5/8/2021 10:56:47
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 119:63-73
Mục Sư Lê Văn Thể
C:3/9/2014; 889 xem
Xem lần cuối 5/11/2021 11:57:55
Đọc  Chia sẻ
Giăng 16:1-11
Mục Sư Lê Văn Thể
C:3/2/2014; 670 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/10/2021 20:40:3
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:18-23
Mục Sư Lê Văn Thể
C:12/8/2013; 773 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/9/2021 16:21:59
Đọc  Chia sẻ
Cô-lô-se 3:1-14
Mục Sư Lê Văn Thể
C:12/1/2013; 669 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/6/2021 6:41:28
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.