VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Giăng 11:28-45
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:1/3/2010; 865 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/13/2020 19:57:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:11-13
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:4/26/2009; 1395 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 8:25:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 20:01-9
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:4/12/2009; 1224 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 17:1:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:53-58
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:4/10/2009; 1182 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/23/2020 6:12:57
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:6/17/2001; 1421 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/16/2020 19:27:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:1-24
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1821 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/15/2020 17:21:39
Đọc  Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 12:1-13
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1594 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/23/2020 3:39:51
Đọc  Chia sẻ
Dân-số Ký 11:4-34
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 919 xem
Xem lần cuối 10/24/2020 4:37:51
Đọc  Chia sẻ
Giô-na 4:1-11
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1247 xem
Xem lần cuối 10/7/2020 20:45:26
Đọc  Chia sẻ
1 Các Vua 18:29-39
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1358 xem
Xem lần cuối 10/17/2020 1:34:13
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 14  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.