VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app
Giăng 21:1-14
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:5/18/2014; 1150 xem 8 lưu
Xem lần cuối 4/22/2024 3:33:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 21:1-14
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:5/4/2014; 954 xem 8 lưu
Xem lần cuối 4/23/2024 1:4:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 18:33-40
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:4/20/2014; 934 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/23/2024 2:59:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 1:1-9
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:4/13/2014; P: 4/20/2014; 859 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/22/2024 6:4:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:25-42
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:4/6/2014; P: 4/20/2014; 813 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/18/2024 10:57:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 13:11-19; Khải-huyền 3:8
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2014; 1283 xem 12 lưu
Xem lần cuối 4/21/2024 0:3:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 14:22-33
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/9/2014; 1227 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/6/2024 12:37:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 17:34-37
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:2/23/2014; 902 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/23/2024 4:43:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 13:1-12
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:2/9/2014; 811 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/19/2024 2:51:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:3-9
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:1/26/2014; 1126 xem 12 lưu
Xem lần cuối 4/16/2024 19:36:18
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 14  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.