VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Giăng 21:1-14
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:5/18/2014; 909 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 13:42:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 21:1-14
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:5/4/2014; 707 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 14:10:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 18:33-40
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:4/20/2014; 622 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 4:36:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 1:1-9
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:4/13/2014; P: 4/20/2014; 605 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 17:23:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:25-42
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:4/6/2014; P: 4/20/2014; 578 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/19/2020 6:51:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 13:11-19; Khải-huyền 3:8
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2014; 1001 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/17/2020 1:40:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 14:22-33
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/9/2014; 991 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 6:8:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 17:34-37
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:2/23/2014; 641 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/15/2020 5:34:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 13:1-12
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:2/9/2014; 557 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/16/2020 17:29:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:3-9
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:1/26/2014; 860 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 10:11:8
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 14  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.