VietChristian
VietChristian
svtk.net
Ê-phê-sô 4:17-32
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:1/12/2014; 694 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/15/2024 14:59:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 14:1-46
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:12/29/2013; 1032 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/22/2024 23:35:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:15-46
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:12/15/2013; 886 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/17/2024 21:5:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:14-30
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:11/17/2013; 1118 xem 10 lưu
Xem lần cuối 4/22/2024 11:3:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Dân-số Ký 14:1-12
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:11/3/2013; 993 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/18/2024 11:27:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:31-32
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:10/20/2013; 1080 xem 9 lưu
Xem lần cuối 4/20/2024 16:51:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 3:1-12
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:10/6/2013; 1281 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/23/2024 1:33:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 12:1-13
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:9/22/2013; 1213 xem 10 lưu
Xem lần cuối 4/18/2024 16:3:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 8:1-6
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:8/18/2013; 956 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/22/2024 5:3:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 4:8-16; 2 Sa-mu-ên 4:31-37
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:5/12/2013; 1571 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/22/2024 10:55:5
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 14  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.