VietChristian
VietChristian
tinlanh.net
Lu-ca 2:1-20
Mục Sư Lê Duy Tín
C:12/20/2015; P: 1/17/2016; 673 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/18/2024 9:30:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:1-6
Mục Sư Lê Duy Tín
C:12/13/2015; P: 1/17/2016; 653 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/17/2024 20:30:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 3:14-21
Mục Sư Lê Duy Tín
C:11/29/2015; P: 12/18/2015; 1385 xem 10 lưu
Xem lần cuối 7/20/2024 21:2:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:4-7
Mục Sư Lê Duy Tín
C:11/22/2015; P: 12/9/2015; 1217 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/18/2024 0:16:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 6:6-13
Mục Sư Lê Duy Tín
C:11/15/2015; P: 12/14/2015; 1292 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7/22/2024 6:31:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 8:5-13
Mục Sư Lê Duy Tín
C:11/8/2015; P: 12/5/2015; 894 xem 10 lưu
Xem lần cuối 7/18/2024 15:36:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 3:3-15
Mục Sư Lê Duy Tín
C:11/1/2015; P: 11/7/2015; 1283 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/23/2024 7:10:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 6:8-23
Mục Sư Lê Duy Tín
C:10/25/2015; P: 10/27/2015; 1005 xem 14 lưu
Xem lần cuối 7/22/2024 10:35:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sử-ký 4:9-10
Mục Sư Lê Duy Tín
C:10/18/2015; P: 10/24/2015; 932 xem 13 lưu
Xem lần cuối 7/19/2024 20:21:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 1:10-18
Mục Sư Lê Duy Tín
C:10/11/2015; P: 10/15/2015; 1109 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/18/2024 0:51:8
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.