VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Sáng-thế Ký 22:1-14
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:11/2/2014; P: 11/4/2014; 595 xem 14 lưu
Xem lần cuối 3/31/2020 21:9:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:1-8
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:10/19/2014; P: 10/22/2014; 746 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/2/2020 15:50:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 1:12-26
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:9/21/2014; 760 xem 10 lưu
Xem lần cuối 3/31/2020 0:44:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:1-11
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:9/14/2014; 777 xem 9 lưu
Xem lần cuối 4/4/2020 17:34:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 71:17-18
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:9/7/2014; 395 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/21/2020 15:52:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 17:9-27
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:8/31/2014; P: 9/7/2014; 294 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/31/2020 23:5:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 14:13-21
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:8/10/2014; 475 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/17/2020 19:6:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:28-30
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:8/3/2014; 511 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/2/2020 13:56:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:43-51
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:7/27/2014; 666 xem 8 lưu
Xem lần cuối 4/1/2020 20:47:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23:4
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:7/20/2014; 546 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/29/2020 1:45:27
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  13 / 18  Tiếp  Cuối

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.