VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Phi-líp 1:12-26
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:9/21/2014; 736 xem 10 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 0:11:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:1-11
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:9/14/2014; 753 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 12:12:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 71:17-18
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:9/7/2014; 381 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/9/2019 5:42:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 17:9-27
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:8/31/2014; P: 9/7/2014; 273 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/4/2019 13:49:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 14:13-21
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:8/10/2014; 460 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/10/2019 16:25:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:28-30
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:8/3/2014; 490 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/4/2019 21:27:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:43-51
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:7/27/2014; 643 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/6/2019 14:2:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23:4
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:7/20/2014; 519 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/9/2019 6:16:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:1-9
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:7/13/2014; 595 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/8/2019 19:4:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 24:4-24
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:7/6/2014; 588 xem 11 lưu
Xem lần cuối 12/1/2019 23:59:48
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  13 / 17  Tiếp  Cuối

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.