VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Giô-na 2:1
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:11/6/2016; P: 11/9/2016; 552 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/27/2020 8:7:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-na 1:4-16
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:10/30/2016; P: 10/31/2016; 495 xem 10 lưu
Xem lần cuối 9/27/2020 10:26:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-na 1:1-3
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:10/23/2016; P: 10/24/2016; 444 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/27/2020 1:38:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 23:17-20
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:10/16/2016; P: 10/21/2016; 843 xem 16 lưu
Xem lần cuối 9/27/2020 7:51:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 18:9-24
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:10/9/2016; P: 10/11/2016; 332 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/27/2020 7:48:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 65:5-12
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:10/2/2016; P: 10/3/2016; 349 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 14:43:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 71
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:9/11/2016; P: 9/14/2016; 977 xem 11 lưu
Xem lần cuối 9/24/2020 13:12:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 9:5
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:9/10/2016; P: 9/14/2016; 528 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/24/2020 5:52:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 13:10-17
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:8/28/2016; P: 8/30/2016; 478 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 17:3:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 39:6-23
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:8/21/2016; P: 8/22/2016; 567 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/26/2020 5:0:22
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 18  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.