VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Kinh Thánh Từ Đâu Đến

Ma-thi-ơ 5:17-20
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:9/22/2014; 342 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/22/2018 0:30:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Bước Đi Trong Hiệp Một

Giăng 17:20-26
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:9/22/2014; 233 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/16/2018 22:50:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hội Thánh

Ê-phê-sô 4:1-16
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:8/10/2014; 166 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/21/2018 20:37:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Đấng Yên Ủi Ngài Là Ai?

Ê-sai 9:1-6
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:8/9/2014; 140 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/21/2018 13:21:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Bạn Chọn Con Đường Nào?

Ma-thi-ơ 7:13-14
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:8/3/2014; 297 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/21/2018 13:34:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Con Người Từ Đâu Mà Có?

Sáng-thế Ký 1:26-31
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:7/27/2014; 485 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/19/2018 9:40:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Đấng Cứu Thế, Ngài Là Ai?

Ê-sai 9:1-6
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:7/13/2014; 171 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/19/2018 9:40:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Đức Chúa Trời, Ngài Là Ai?

Ê-sai 51:12-13a
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:7/6/2014; 221 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/19/2018 9:41:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Gia Trưởng Kính Sợ Chúa

Gióp 1:1-11
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:6/22/2014; 318 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/19/2018 9:41:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Người Cha Nhân Từ

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:6/15/2014; 220 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/19/2018 9:41:26
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng