VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Kinh Thánh Từ Đâu Đến

Ma-thi-ơ 5:17-20
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:9/22/2014; 362 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/17/2018 2:10:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Bước Đi Trong Hiệp Một

Giăng 17:20-26
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:9/22/2014; 268 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/10/2018 22:23:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Hội Thánh

Ê-phê-sô 4:1-16
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:8/10/2014; 185 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/13/2018 11:32:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Đấng Yên Ủi Ngài Là Ai?

Ê-sai 9:1-6
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:8/9/2014; 169 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/16/2018 8:18:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Bạn Chọn Con Đường Nào?

Ma-thi-ơ 7:13-14
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:8/3/2014; 320 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/6/2018 15:20:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Con Người Từ Đâu Mà Có?

Sáng-thế Ký 1:26-31
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:7/27/2014; 511 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/6/2018 15:20:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Đấng Cứu Thế, Ngài Là Ai?

Ê-sai 9:1-6
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:7/13/2014; 202 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/17/2018 17:23:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Đức Chúa Trời, Ngài Là Ai?

Ê-sai 51:12-13a
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:7/6/2014; 244 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/6/2018 15:20:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Gia Trưởng Kính Sợ Chúa

Gióp 1:1-11
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:6/22/2014; 344 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/17/2018 4:15:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Người Cha Nhân Từ

Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:6/15/2014; 264 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/14/2018 9:47:42
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.