VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Cô-lô-se 1:9-14
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:6/8/2014; P: 6/21/2014; 552 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/11/2020 5:38:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 11:18-21
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:5/4/2014; 571 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/22/2020 3:25:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:4/27/2014; 674 xem 15 lưu
Xem lần cuối 11/21/2020 20:17:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:1-12
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:4/20/2014; 496 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/21/2020 22:32:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 22:1-21
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:4/18/2014; 600 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/21/2020 20:24:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 1:5-10
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:4/13/2014; 285 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/16/2020 8:33:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 13:1-17
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:4/6/2014; 583 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/22/2020 16:44:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:8
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/30/2014; 477 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/22/2020 10:5:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:7
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/23/2014; 439 xem
Xem lần cuối 11/10/2020 4:26:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:4-5a
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/16/2014; 526 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/7/2020 19:15:42
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  11 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.