VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Ra Đi Theo Mạng Lịnh

Ma-thi-ơ 28:16-20
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:4/23/2017; P: 4/24/2017; 38 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/29/2017 6:24:53
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Chúa Sống Lại Rồi

Lu-ca 24:1-12
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:4/16/2017; P: 4/17/2017; 61 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/29/2017 17:38:44
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Vì Ai Chúa Chịu Thương Khó

Giăng 19:17-30
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:4/14/2017; P: 4/17/2017; 23 xem
Xem lần cuối 4/24/2017 7:48:4
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Bé Dâng Hết Điều Em Có

Giăng 6:1-13
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:4/2/2017; 55 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/20/2017 16:32:44
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Vị Bác Sĩ Tuyệt Vời

Mác 5:21-43
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/26/2017; P: 3/27/2017; 88 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/28/2017 23:21:34
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Chưa Có Đức Tin Sao?

Mác 4:35-41
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/19/2017; P: 3/21/2017; 83 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/28/2017 5:46:2
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Chúa Đã Đến Thế Gian

1 Ti-mô-thê 1:12-17
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/12/2017; 46 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/30/2017 5:29:16
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Người Lính Canh Chúa Gọi

Ê-xê-chi-ên 3:16-21
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/5/2017; 82 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/29/2017 12:47:17
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Phước Cho Người Được Chọn

Ê-phê-sô 1:3-14
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:2/19/2017; P: 2/21/2017; 198 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/24/2017 23:33:26
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Một Chuyện Tình Đẹp Nhất

1 Sa-mu-ên 18:17-30
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:2/12/2017; P: 2/14/2017; 334 xem 9 lưu
Xem lần cuối 4/26/2017 5:5:58
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 9  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng