VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Summer Photo

Của Hồi Môn Cho Con

Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:1-9
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:6/11/2017; P: 6/13/2017; 55 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/22/2017 7:38:56
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Đức Tin Người Cơ-đốc

Giăng 14:1-7
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:6/4/2017; P: 6/12/2017; 46 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/21/2017 15:39:8
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Những Người Mẹ Can Trường

2 Sa-mu-ên 221:1-14
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:5/21/2017; P: 5/23/2017; 60 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/18/2017 23:37:42
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Người Vợ, Người Mẹ Tuyệt Vời

Châm-ngôn 31:10
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:5/14/2017; P: 5/19/2017; 47 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/19/2017 20:1:33
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Thánh Lễ Tiệc Thánh

1 Cô-rinh-tô 11:23-29
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:5/7/2017; P: 5/10/2017; 81 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/20/2017 22:18:16
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Chạy Xong Cho Cuộc Đua

1 Cô-rinh-tô 9:24-27
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:4/30/2017; P: 5/7/2017; 58 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/21/2017 8:59:9
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Ra Đi Theo Mạng Lịnh

Ma-thi-ơ 28:16-20
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:4/23/2017; P: 4/24/2017; 71 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/14/2017 9:22:36
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Chúa Sống Lại Rồi

Lu-ca 24:1-12
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:4/16/2017; P: 4/17/2017; 84 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/22/2017 7:22:54
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Vì Ai Chúa Chịu Thương Khó

Giăng 19:17-30
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:4/14/2017; P: 4/17/2017; 39 xem
Xem lần cuối 6/21/2017 18:39:17
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Summer Photo

Bé Dâng Hết Điều Em Có

Giăng 6:1-13
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:4/2/2017; 70 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/21/2017 12:31:1
Nghe Lưu   Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 10  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng