VietChristian
VietChristian
httl.org

Spring Photo

Chưa Có Đức Tin Sao?

Mác 4:35-41
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/19/2017; P: 3/21/2017; 53 xem 4 lưu
Xem lần cuối 15.19 phút
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Chúa Đã Đến Thế Gian

1 Ti-mô-thê 1:12-17
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/12/2017; 40 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/23/2017 22:51:21
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Người Lính Canh Chúa Gọi

Ê-xê-chi-ên 3:16-21
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/5/2017; 65 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/23/2017 20:58:26
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Phước Cho Người Được Chọn

Ê-phê-sô 1:3-14
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:2/19/2017; P: 2/21/2017; 172 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/23/2017 22:43:31
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Một Chuyện Tình Đẹp Nhất

1 Sa-mu-ên 18:17-30
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:2/12/2017; P: 2/14/2017; 320 xem 9 lưu
Xem lần cuối 3/22/2017 18:26:39
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Người Được Chọn

Công-vụ các Sứ-đồ 6:1-7
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:2/5/2017; P: 2/6/2017; 124 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/22/2017 17:45:59
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Người Có Phước

Thi-thiên 1:1-6
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:1/29/2017; 193 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/22/2017 17:46:19
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Chọn Lại Con Đường

Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:15-19
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:1/8/2017; P: 1/9/2017; 197 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/22/2017 17:46:28
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Người Về Từ Máng Cỏ

Lu-ca 2:8-20
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:12/25/2016; P: 12/26/2016; 99 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/22/2017 17:46:35
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Quà Giáng Sinh Vô Giá

Rô-ma 8:31-39
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:12/18/2016; P: 12/22/2016; 156 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/22/2017 17:46:47
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 9  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng