VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Một Chuyện Tình Đẹp Nhất

1 Sa-mu-ên 18:17-30
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:2/12/2017; P: 2/14/2017; 255 xem 9 lưu
Xem lần cuối 2/19/2017 2:28:1
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ
Winter Photo

Người Được Chọn

Công-vụ các Sứ-đồ 6:1-7
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:2/5/2017; P: 2/6/2017; 111 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/17/2017 23:22:29
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ
Winter Photo

Người Có Phước

Thi-thiên 1:1-6
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:1/29/2017; 169 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/18/2017 4:45:1
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ
Winter Photo

Chọn Lại Con Đường

Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:15-19
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:1/8/2017; P: 1/9/2017; 170 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/16/2017 13:49:25
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ
Winter Photo

Người Về Từ Máng Cỏ

Lu-ca 2:8-20
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:12/25/2016; P: 12/26/2016; 87 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/15/2017 8:34:25
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ
Winter Photo

Quà Giáng Sinh Vô Giá

Rô-ma 8:31-39
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:12/18/2016; P: 12/22/2016; 149 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/6/2017 6:6:30
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ
Winter Photo

Tin Mừng Cho Kẻ Nghèo

Ê-sai 61:1-3; Lu-ca 4:18-19
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:12/11/2016; 143 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/14/2017 20:57:54
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ
Winter Photo

Giô-sép Trong Niềm Tin

Ma-thi-ơ 1:18-25
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:12/4/2016; P: 12/5/2016; 76 xem
Xem lần cuối 2/14/2017 7:30:54
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ
Winter Photo

Vì Sao Chúa Đến

1 Ti-mô-thê 1:12-17
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:11/27/2016; P: 11/29/2016; 99 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/6/2017 14:37:35
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ
Winter Photo

Tạ Ơn Chúa Và Biết Ơn Tình Người

Thi-thiên 103:1-5
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:11/20/2016; 128 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/10/2017 19:21:28
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ

Đầu  Lùi  1 / 8  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng