VietChristian
VietChristian
tinhuu.com
A-ghê 2:10-23
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:12/3/2023; P: 12/5/2023; 50 xem 2 lưu
Xem lần cuối 54.99 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
A-ghê 2:1-9
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:11/12/2023; P: 11/13/2023; 105 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/3/2023 13:55:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
A-ghê 1:1-15
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:11/5/2023; P: 11/7/2023; 55 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/7/2023 15:1:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:25-30
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:10/29/2023; P: 10/31/2023; 77 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/3/2023 3:46:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:1-11
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:10/15/2023; P: 10/16/2023; 138 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/7/2023 12:16:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 9:35-38; Công-vụ các Sứ-đồ 1:4-8
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:10/1/2023; P: 10/3/2023; 95 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/7/2023 11:35:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:1-10
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:9/24/2023; P: 9/26/2023; 85 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/7/2023 13:12:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 11:1-13
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/18/2023; P: 6/20/2023; 156 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/7/2023 12:56:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 4:8-30
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:5/14/2023; P: 5/18/2023; 143 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/7/2023 13:9:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:46-53
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:5/7/2023; P: 5/9/2023; 179 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/30/2023 3:6:16
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 35  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.