VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Gia-cơ 3:13-18
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:3/17/2019; P: 3/19/2019; 15 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/19/2019 18:32:33
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 3:1-12
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:3/10/2019; P: 3/11/2019; 323 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/19/2019 11:50:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 2:14-26
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:3/3/2019; P: 3/4/2019; 227 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/19/2019 6:42:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 2:1-13
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:2/24/2019; P: 2/26/2019; 353 xem 9 lưu
Xem lần cuối 3/18/2019 14:32:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:12-18
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:2/17/2019; P: 2/18/2019; 315 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/17/2019 11:10:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:1-8
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:2/3/2019; P: 2/6/2019; 552 xem 10 lưu
Xem lần cuối 3/19/2019 15:12:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 84
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:1/20/2019; P: 1/22/2019; 204 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/16/2019 9:9:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:4-14; Giăng 12:46
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/30/2018; P: 1/1/2019; 200 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/15/2019 19:27:31
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 5:39-40; 1 Giăng 5:1-5,11-12
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/16/2018; P: 12/18/2018; 370 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/18/2019 12:2:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 85
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/9/2018; P: 12/10/2018; 331 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/14/2019 16:48:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 32  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.