VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Ma-thi-ơ 5:43-48
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:7/25/2021; P: 7/27/2021; 30 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1.60 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:27-32
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:7/18/2021; P: 7/20/2021; 115 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/27/2021 6:30:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:17-26
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:7/11/2021; P: 7/13/2021; 148 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/25/2021 21:36:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:13-16
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:6/27/2021; P: 6/29/2021; 145 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/27/2021 7:33:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:7-12
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:6/13/2021; P: 6/15/2021; 355 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7/27/2021 16:0:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:1-6
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:6/6/2021; P: 6/8/2021; 192 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/24/2021 10:52:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Các Quan Xét 6:1-2,11-16; Các Quan Xét 7:2-7
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:5/30/2021; P: 6/1/2021; 334 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/26/2021 1:19:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 1:1-28
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:5/9/2021; P: 5/11/2021; 290 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/27/2021 8:14:58
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:1-16
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:5/2/2021; P: 5/3/2021; 220 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/25/2021 20:26:34
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 50:15-21
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:4/25/2021; P: 4/27/2021; 334 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/25/2021 4:35:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 40  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.