VietChristian
VietChristian
httl.org

Làm Tỉnh Hồn Nhau

Làm Tỉnh Hồn Nhau

Phi-lê-môn 1:1-10
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:11/18/2018; P: 11/20/2018; 135 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/21/2018 23:7:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Làm Gì Khi Bất Đồng?

Làm Gì Khi Bất Đồng?

Công-vụ các Sứ-đồ 15:1-21
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:10/21/2018; P: 10/22/2018; 322 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/21/2018 15:5:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Làm Vững Mạnh Linh Hồn

Làm Vững Mạnh Linh Hồn

Công-vụ các Sứ-đồ 14:20-28
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:10/14/2018; P: 10/15/2018; 269 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/21/2018 15:5:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khen Chê Của Đời

Khen Chê Của Đời

Công-vụ các Sứ-đồ 14:8-20
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:10/7/2018; P: 10/8/2018; 533 xem 11 lưu
Xem lần cuối 11/21/2018 15:5:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Chia Sẻ Thuốc Giải Độc

Chia Sẻ Thuốc Giải Độc

Công-vụ các Sứ-đồ 13:13-17,32-33,38-39,44-52
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:9/23/2018; P: 9/24/2018; 388 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/21/2018 15:5:23
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Nhóm Người Rời Rộng

Nhóm Người Rời Rộng

Công-vụ các Sứ-đồ 13:1-12
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:9/16/2018; P: 9/18/2018; 291 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/21/2018 15:5:32
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Kết Cuộc Bất Ngờ

Kết Cuộc Bất Ngờ

Công-vụ các Sứ-đồ 12:1-17
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:9/9/2018; P: 9/10/2018; 451 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/21/2018 14:20:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lấy Thiện Thắng Ác

Lấy Thiện Thắng Ác

Rô-ma 12:9-21
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:8/19/2018; P: 8/20/2018; 561 xem 11 lưu
Xem lần cuối 11/21/2018 14:20:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sốt Sắng Phục Vụ

Sốt Sắng Phục Vụ

Rô-ma 12:11-12;
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:8/12/2018; P: 8/14/2018; 469 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/21/2018 14:20:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thương Thật

Thương Thật

Rô-ma 12:9-10; 1 Giăng 4:18-21
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:8/5/2018; P: 8/7/2018; 458 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/21/2018 14:20:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 31  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.