VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Ma-thi-ơ 12:1-8
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:5/24/2020; P: 5/26/2020; 165 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6.86 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 5:12-15; Ê-sai 66:22-23; Công-vụ các Sứ-đồ 20:7; Khải-huyền 1:10
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:5/10/2020; P: 5/13/2020; 215 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/5/2020 6:20:51
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:8-11; Ê-sai 58:13-14; Ma-thi-ơ 6:24-26
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:5/3/2020; 136 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/4/2020 19:40:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 12:25-13:6
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:4/26/2020; P: 4/28/2020; 360 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/4/2020 10:17:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 20:11-18,24-249
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:4/12/2020; P: 4/13/2020; 183 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/4/2020 17:8:4
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 32:1-2; Công-vụ các Sứ-đồ 27:9-36
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:4/5/2020; P: 4/7/2020; 296 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/2/2020 10:1:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 12:25-16:3
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:3/29/2020; P: 3/30/2020; 340 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 21:43:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 46
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:3/22/2020; P: 3/23/2020; 269 xem 11 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 20:19:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 3:14-16
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:3/8/2020; P: 3/9/2020; 436 xem 8 lưu
Xem lần cuối 5/27/2020 13:25:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 3:1-13
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:3/1/2020; P: 3/2/2020; 387 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/27/2020 13:25:39
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 36  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.