VietChristian
VietChristian
httl.org

Ma-thi-ơ 16:13-18
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:4/7/2017; 399 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/23/2019 6:11:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 5:8-10
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:4/2/2017; P: 4/4/2017; 246 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/18/2019 6:47:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 3:14-17
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:3/26/2017; P: 3/27/2017; 374 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/2/2019 6:26:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 14:1-6
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:3/19/2017; P: 3/21/2017; 302 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/20/2019 0:2:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 9:9
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:2/12/2017; P: 2/14/2017; 392 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/2/2019 2:19:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 16:15-20
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:1/22/2017; 467 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/4/2019 0:20:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 1:1-9
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:1/8/2017; P: 1/11/2017; 464 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/4/2019 11:30:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 1:4-12
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:1/1/2017; P: 1/4/2017; 497 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 17:9:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:5-20
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:12/11/2016; 223 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/10/2019 21:11:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 8:5-13
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:12/4/2016; P: 12/3/2016; 539 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/29/2019 0:11:28
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 8  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.