VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Mác 16:15-20
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:1/22/2017; 444 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/16/2019 22:10:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 1:1-9
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:1/8/2017; P: 1/11/2017; 453 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/17/2019 7:36:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 1:4-12
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:1/1/2017; P: 1/4/2017; 490 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/18/2019 4:18:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:5-20
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:12/11/2016; 214 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/13/2019 12:26:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 8:5-13
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:12/4/2016; P: 12/3/2016; 522 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/19/2019 20:19:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 13:1-18
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:11/20/2016; 466 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/20/2019 13:47:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:18-20
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:11/13/2016; P: 11/14/2016; 361 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/1/2019 23:2:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 3:17
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:10/23/2016; 299 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/13/2019 9:40:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:10-12
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:10/16/2016; P: 10/17/2016; 616 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/19/2019 16:58:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:23
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:10/2/2016; P: 10/4/2016; 455 xem 9 lưu
Xem lần cuối 8/18/2019 19:26:7
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 8  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.