VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Lu-ca 12:32; 1 Cô-rinh-tô 24:26; 2 Ti-mô-thê 2:2
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:1/13/2019; P: 1/15/2019; 130 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/24/2019 12:23:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 61:1-3
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:1/6/2019; P: 1/12/2019; 203 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/13/2019 23:31:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:26-38
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:12/9/2018; P: 12/10/2018; 187 xem
Xem lần cuối 4/18/2019 12:32:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:24-30
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:12/2/2018; P: 12/5/2018; 180 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1.83 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16:17-18
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:12/2/2018; P: 12/4/2018; 143 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/18/2019 13:32:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:21-25
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:10/28/2018; P: 11/3/2018; 158 xem
Xem lần cuối 4/19/2019 21:53:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 6:1-2
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:10/14/2018; P: 10/16/2018; 179 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/22/2019 8:47:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 3:7-16
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:9/30/2018; P: 10/4/2018; 214 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/16/2019 1:34:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:14-20
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:7/22/2018; P: 7/29/2018; 150 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/24/2019 13:13:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 5:1-11
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:6/24/2018; P: 6/27/2018; 293 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/18/2019 16:57:6
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 7  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.