VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:1/3/2021; P: 1/25/2021; 105 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/14/2021 10:14:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 8:18-23
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:7/12/2020; P: 7/13/2020; 122 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/14/2021 15:35:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:22-5:4
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:6/28/2020; P: 6/30/2020; 143 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/14/2021 15:34:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 4:1-4
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:5/31/2020; P: 6/4/2020; 196 xem 8 lưu
Xem lần cuối 5/14/2021 15:32:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:32-33; Ê-phê-sô 4:22-23; Cô-lô-se 3:23
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:5/17/2020; P: 5/18/2020; 222 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/14/2021 15:30:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 13:1-7; Giê-rê-mi 17; 1 Phi-e-rơ 1:3-7
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:3/8/2020; P: 3/9/2020; 714 xem 9 lưu
Xem lần cuối 5/14/2021 15:35:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:1-13
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:2/23/2020; P: 2/25/2020; 340 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/14/2021 15:24:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:1-11
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:11/3/2019; P: 11/7/2019; 250 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/14/2021 15:18:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 17:24-31
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:10/13/2019; P: 10/15/2019; 347 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/14/2021 16:35:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 5:1-5
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:9/1/2019; P: 9/5/2019; 260 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/14/2021 15:14:55
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 9  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.