VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Người Nữ Được Thiên Chúa Sử Dụng

Lu-ca 1:26-38
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:12/9/2018; P: 12/10/2018; 14 xem
Xem lần cuối 10.55 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tấm Lòng Hầu Việc Chúa

Lu-ca 22:24-30
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:12/2/2018; P: 12/5/2018; 94 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3.42 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chức Năng Của Hội Thánh

Ma-thi-ơ 16:17-18
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:12/2/2018; P: 12/4/2018; 108 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/10/2018 23:56:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Trách Nhiệm Của Kẻ Nghe Đạo

Mác 4:21-25
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:10/28/2018; P: 11/3/2018; 126 xem
Xem lần cuối 12/10/2018 20:47:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Phép Đặt Tay

Hê-bơ-rơ 6:1-2
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:10/14/2018; P: 10/16/2018; 149 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/1/2018 0:49:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Thực Chất Đời Sống Cơ Đốc

Mác 3:7-16
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:9/30/2018; P: 10/4/2018; 187 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/8/2018 12:41:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tiếng Gọi Của Chúa

Mác 1:14-20
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:7/22/2018; P: 7/29/2018; 126 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/30/2018 20:3:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Đời Sống Vâng Phục

Lu-ca 5:1-11
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:6/24/2018; P: 6/27/2018; 258 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/5/2018 13:30:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Nền Tảng Tin Lành Thời Kỳ Cuối

Công-vụ các Sứ-đồ 4:10-12
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:4/22/2018; P: 4/24/2018; 177 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/10/2018 20:10:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Sự Cứu Rỗi Trọn Vẹn

Ê-phê-sô 2:8-9
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:4/15/2018; P: 4/20/2018; 198 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/3/2018 12:2:46
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 6  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.