VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Mẹ Hiền

2 Ti-mô-thê 3:14-17
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:5/20/2018; 165 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 9:14:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Nhìn Xem Chúa

Hê-bơ-rơ 12:1-3
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:4/15/2018; 258 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 14:5:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Ước Nguyện Của Người Cơ Đốc

Phi-líp 2:1-11
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:3/18/2018; P: 3/19/2018; 222 xem 10 lưu
Xem lần cuối 12/16/2018 2:24:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Sống Trong Hy Vọng

Giăng 11:1-6
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:1/21/2018; 256 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/15/2018 17:31:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Đừng Quên Ơn Chúa

Châm-ngôn 3
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:11/26/2017; 373 xem 12 lưu
Xem lần cuối 12/18/2018 15:54:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Đấng Christ Là Sự Sống Của Tôi

2 Cô-rinh-tô 5:11-15
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:4/23/2017; 464 xem 13 lưu
Xem lần cuối 11/23/2018 22:8:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Cơ Nghiệp Thuộc Linh

1 Sa-mu-ên 1
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:2/19/2017; 256 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/18/2018 19:34:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Quyết Định Cho Năm Mới

Ê-sai 60:1-3
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:1/8/2017; P: 1/9/2017; 691 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 21:24:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tấm Lòng Biết Ơn

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:11/20/2016; 456 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/17/2018 21:8:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Quà Tặng Cho Cuộc Sống

Thi-thiên 90
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:9/18/2016; 706 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/18/2018 18:20:27
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.