VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Đầy Tớ Ngay Lành Trung Tín

Sáng-thế Ký 24:1-67
Mục Sư Nguyễn Văn Cẩm
C:11/5/2018; 41 xem
Xem lần cuối 12/12/2018 15:58:39
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Dâng Con Cho Đức Chúa Trời

Sáng-thế Ký 22:1-18
Mục Sư Nguyễn Văn Cẩm
C:10/18/2018; 56 xem
Xem lần cuối 12/7/2018 8:46:6
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Sự Sáng Của Thế Gian

Giăng 8:12
Mục Sư Nguyễn Văn Cẩm
C:8/23/2018; 68 xem
Xem lần cuối 12/4/2018 21:41:49
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Nhưng Hễ Ai Đã Nhận Ngài

Giăng 1:12-13; Sáng-thế Ký 2:18-25
Mục Sư Nguyễn Văn Cẩm
C:7/19/2018; 61 xem
Xem lần cuối 12/11/2018 2:7:3
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Một Cơ Hội Nữa

Giăng 8:3-11; Lê-vi Ký 20:10; Phục-truyền Luật-lệ Ký 22:22; 2 Phi-e-rơ 3:9
Mục Sư Nguyễn Văn Cẩm
C:6/28/2018; 100 xem
Xem lần cuối 11/28/2018 7:48:56
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Hột Giống

Sáng-thế Ký 1; Ma-thi-ơ 7:16-17
Mục Sư Nguyễn Văn Cẩm
C:6/13/2018; 65 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/8/2018 6:19:27
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Theo Chúa

Ma-thi-ơ 8
Mục Sư Nguyễn Văn Cẩm
C:4/30/2018; 117 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/9/2018 15:19:2
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Chúa Chữa Lành Người Phung

Ma-thi-ơ 8:1-4; Mác 1:40-45; Lu-ca 5:12-16
Mục Sư Nguyễn Văn Cẩm
C:3/18/2018; P: 3/19/2018; 117 xem
Xem lần cuối 12/13/2018 4:50:39
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Bài Học Dành Cho Phi-e-rơ

Mác 16:7
Mục Sư Nguyễn Văn Cẩm
C:2/27/2018; 114 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 19:45:14
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Em-ma-nu-ên

Ê-sai 7:13-14; Ma-thi-ơ 1:16-23
Mục Sư Nguyễn Văn Cẩm
C:12/3/2017; P: 12/5/2017; 286 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/14/2018 5:1:54
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.