VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Công-vụ các Sứ-đồ 1:8
Mục Sư Nguyễn Minh
C:3/12/2017; P: 3/14/2017; 390 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/24/2020 23:21:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:10-20
Mục Sư Nguyễn Minh
C:3/5/2017; P: 3/7/2017; 358 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/24/2020 8:18:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 58
Mục Sư Nguyễn Minh
C:2/26/2017; P: 2/27/2017; 375 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/24/2020 8:57:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 1:1-9
Mục Sư Nguyễn Minh
C:2/19/2017; P: 2/20/2017; 390 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/24/2020 23:36:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 13:4-8
Mục Sư Nguyễn Minh
C:2/12/2017; P: 2/13/2017; 766 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/23/2020 4:44:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 133
Mục Sư Nguyễn Minh
C:2/5/2017; P: 2/6/2017; 415 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/24/2020 8:35:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 12:1-3
Mục Sư Nguyễn Minh
C:1/29/2017; 623 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/21/2020 18:27:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 84
Mục Sư Nguyễn Minh
C:1/28/2017; P: 1/31/2017; 569 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/23/2020 21:16:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 63:7-19
Mục Sư Nguyễn Minh
C:1/22/2017; P: 1/23/2017; 595 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/23/2020 21:22:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 10:31
Mục Sư Nguyễn Minh
C:1/15/2017; P: 1/16/2017; 600 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/24/2020 8:58:36
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 6  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.