VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Nê-hê-mi 8
Mục Sư Nguyễn Minh
C:1/28/2018; P: 2/3/2018; 397 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/18/2021 12:39:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nê-hê-mi 4
Mục Sư Nguyễn Minh
C:1/21/2018; P: 1/30/2018; 559 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/18/2021 12:39:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sử-ký 29
Mục Sư Nguyễn Minh
C:1/14/2018; P: 1/16/2018; 520 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/20/2021 1:21:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 6
Mục Sư Nguyễn Minh
C:1/7/2018; P: 1/13/2018; 409 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/18/2021 12:39:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 46
Mục Sư Nguyễn Minh
C:12/31/2017; P: 1/1/2018; 753 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/18/2021 12:39:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 3
Mục Sư Nguyễn Minh
C:12/24/2017; P: 12/25/2017; 644 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/18/2021 12:39:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 3
Mục Sư Nguyễn Minh
C:12/17/2017; P: 12/24/2017; 509 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/18/2021 12:40:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2
Mục Sư Nguyễn Minh
C:12/11/2017; P: 12/23/2017; 520 xem 9 lưu
Xem lần cuối 9/18/2021 12:40:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nê-hê-mi 2
Mục Sư Nguyễn Minh
C:11/19/2017; P: 11/25/2017; 382 xem 9 lưu
Xem lần cuối 9/21/2021 17:31:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 9:15
Mục Sư Nguyễn Minh
C:11/12/2017; P: 11/17/2017; 750 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/18/2021 12:40:44
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 6  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.