VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Nê-hê-mi 8
Mục Sư Nguyễn Minh
C:1/28/2018; P: 2/3/2018; 199 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/23/2019 4:20:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nê-hê-mi 4
Mục Sư Nguyễn Minh
C:1/21/2018; P: 1/30/2018; 374 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 2:10:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sử-ký 29
Mục Sư Nguyễn Minh
C:1/14/2018; P: 1/16/2018; 334 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/20/2019 6:39:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 6
Mục Sư Nguyễn Minh
C:1/7/2018; P: 1/13/2018; 243 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/23/2019 2:36:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 46
Mục Sư Nguyễn Minh
C:12/31/2017; P: 1/1/2018; 556 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/12/2019 5:9:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 3
Mục Sư Nguyễn Minh
C:12/24/2017; P: 12/25/2017; 405 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/22/2019 19:26:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 3
Mục Sư Nguyễn Minh
C:12/17/2017; P: 12/24/2017; 319 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/22/2019 2:34:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2
Mục Sư Nguyễn Minh
C:12/11/2017; P: 12/23/2017; 314 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/16/2019 11:30:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nê-hê-mi 2
Mục Sư Nguyễn Minh
C:11/19/2017; P: 11/25/2017; 234 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/23/2019 11:38:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 9:15
Mục Sư Nguyễn Minh
C:11/12/2017; P: 11/17/2017; 550 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/23/2019 5:43:18
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 6  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.