VietChristian
VietChristian
svtk.net

Lu-ca 5:38
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:4/9/2017; P: 4/13/2017; 389 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/18/2020 12:32:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 5:40-42
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:4/2/2017; P: 4/6/2017; 492 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/8/2020 20:47:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 16:2; Phi-líp 3:8
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:3/26/2017; P: 3/27/2017; 437 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/14/2020 7:16:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:13-30
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:3/19/2017; P: 3/18/2017; 435 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/12/2020 3:57:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 12:9
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:3/12/2017; P: 3/13/2017; 487 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/17/2020 5:33:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 6:2
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:3/5/2017; 387 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/19/2020 17:1:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 2:21
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:2/26/2017; P: 2/27/2017; 343 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/20/2020 20:37:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 54:2-3
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:2/23/2017; 736 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/19/2020 17:1:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:36-42
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:2/19/2017; P: 2/20/2017; 439 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/13/2020 0:48:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:24-30
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:2/13/2017; P: 2/20/2017; 451 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/9/2020 0:10:54
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  13 / 14  Tiếp  Cuối

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.