VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Công-vụ các Sứ-đồ 2:41-47
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:12/3/2017; P: 12/5/2017; 352 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/4/2020 7:35:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:18-20
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:11/12/2017; P: 11/13/2017; 412 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/2/2020 12:6:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:16a
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:11/5/2017; 406 xem 10 lưu
Xem lần cuối 8/4/2020 9:0:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 14:25-21
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:10/22/2017; 504 xem 10 lưu
Xem lần cuối 7/29/2020 16:23:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 4:6-8
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:10/8/2017; P: 10/9/2017; 417 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/8/2020 2:47:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 20:1-15
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:10/1/2017; P: 10/5/2017; 720 xem 11 lưu
Xem lần cuối 8/4/2020 22:34:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 17::3-6
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:9/24/2017; P: 9/25/2017; 554 xem 12 lưu
Xem lần cuối 8/7/2020 10:52:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 26:23-33
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:9/17/2017; P: 9/18/2017; 307 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/28/2020 12:19:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 26:12-22
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:9/3/2017; P: 9/6/2017; 494 xem 11 lưu
Xem lần cuối 7/28/2020 2:39:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 5:25-34
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:8/27/2017; P: 8/31/2017; 234 xem 8 lưu
Xem lần cuối 8/5/2020 9:44:50
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  13 / 16  Tiếp  Cuối

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.