VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Lu-ca 11:5-8
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:11/18/2018; 345 xem 11 lưu
Xem lần cuối 1/8/2020 12:43:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:24-29
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:11/11/2018; 306 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/19/2020 5:25:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 14:25-33
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:11/4/2018; 255 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/11/2020 23:5:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:24-30
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:10/28/2018; P: 10/29/2018; 288 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/13/2020 20:16:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 7:36-47
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:10/14/2018; P: 10/18/2018; 357 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/18/2020 17:20:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 7:2–23
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:10/7/2018; P: 10/10/2018; 369 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/16/2020 16:20:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 13:6-9
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:9/30/2018; P: 10/2/2018; 274 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/10/2020 7:53:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 10:30-35
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:9/23/2018; P: 9/24/2018; 379 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/16/2020 2:31:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16:1-12
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:9/16/2018; P: 9/20/2018; 450 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/12/2020 3:1:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 16:16-34
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:9/9/2018; P: 9/13/2018; 427 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/14/2020 11:50:27
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 14  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.