VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Lu-ca 7:36–47
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:6/30/2019; 215 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/14/2020 0:33:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 4:18
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:6/23/2019; P: 6/26/2019; 298 xem 11 lưu
Xem lần cuối 8/14/2020 0:33:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:19-23
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:6/16/2019; P: 6/17/2019; 308 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/14/2020 0:33:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:17–21
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:6/7/2019; 288 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/14/2020 12:15:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 10:3-5
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:6/2/2019; 216 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/14/2020 0:32:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ru-tơ 1:16
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:5/12/2019; 227 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/14/2020 0:31:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 3:1-9
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:5/5/2019; P: 5/6/2019; 211 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/14/2020 0:31:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 11:29
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:4/28/2019; P: 4/30/2019; 342 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/14/2020 0:31:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:36,42-44
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:4/14/2019; P: 4/15/2019; 274 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/14/2020 0:30:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 10:5-15
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:4/7/2019; P: 4/8/2019; 258 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/14/2020 0:30:20
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 16  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.