VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ma-thi-ơ 13:17-23
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:9/2/2018; P: 9/3/2018; 280 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/17/2020 3:57:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:3-8,17-23
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:8/26/2018; P: 8/29/2018; 282 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/8/2020 8:32:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:8/19/2018; 260 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/9/2020 4:27:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-na 1
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:8/5/2018; 381 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/9/2020 12:51:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 11:28-30
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:7/29/2018; P: 7/31/2018; 345 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/7/2020 23:0:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 16:7
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:7/22/2018; 456 xem 14 lưu
Xem lần cuối 1/7/2020 2:18:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 3:14-21
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:7/15/2018; P: 7/18/2018; 293 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/17/2020 6:48:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 3:11
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:7/8/2018; P: 7/11/2018; 403 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/7/2020 23:19:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 1:3-11; Công-vụ các Sứ-đồ 4:27-33
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:7/1/2018; P: 7/2/2018; 326 xem 10 lưu
Xem lần cuối 1/9/2020 1:6:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 16:8-11
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:6/24/2018; P: 6/25/2018; 253 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/15/2020 15:51:44
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 14  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.