VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Ê-phê-sô 5:15-17
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:2/25/2018; 388 xem 9 lưu
Xem lần cuối 3/18/2019 9:46:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:36a
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:2/18/2018; P: 2/20/2018; 342 xem 11 lưu
Xem lần cuối 2/28/2019 21:42:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:1-2
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:2/11/2018; P: 2/13/2018; 252 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/15/2019 9:28:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-la-chi 3:7-12
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:2/4/2018; P: 2/6/2018; 379 xem 12 lưu
Xem lần cuối 3/15/2019 13:30:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 16:15-20; Ma-thi-ơ 28:16-20
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:1/21/2018; 245 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/13/2019 20:49:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 16:15-20; Công-vụ các Sứ-đồ 1:4-8
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:1/14/2018; 230 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/11/2019 12:21:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 10:13-16; Ma-thi-ơ 11:25-26
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:12/31/2017; 230 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/12/2019 16:26:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:10-11; Ma-thi-ơ 1:21
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:12/24/2017; P: 12/26/2017; 229 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/28/2019 9:16:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:7
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:12/21/2017; P: 12/26/2017; 134 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/7/2019 21:12:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 9:15
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:12/17/2017; P: 12/19/2017; 252 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/17/2019 6:58:34
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 9  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.