VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Ma-thi-ơ 27:46
Mục Sư Huỳnh John Hùng
C:6/2/2019; 115 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 7:44:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 19:25-27
Mục Sư Huỳnh John Hùng
C:5/19/2019; 145 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/8/2019 23:6:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 20:19-31
Mục Sư Huỳnh John Hùng
C:5/5/2019; 94 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/9/2019 13:45:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 23:39-43
Mục Sư Huỳnh John Hùng
C:4/14/2019; 199 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/4/2019 4:41:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 23:34
Mục Sư Huỳnh John Hùng
C:4/7/2019; 168 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/4/2019 4:43:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 10:14-21
Mục Sư Huỳnh John Hùng
C:3/10/2019; 125 xem
Xem lần cuối 10/8/2019 23:22:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:4-9
Mục Sư Huỳnh John Hùng
C:11/25/2018; P: 11/26/2018; 149 xem
Xem lần cuối 10/2/2019 14:2:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 2:1-12
Mục Sư Huỳnh John Hùng
C:11/11/2018; 182 xem
Xem lần cuối 10/13/2019 8:56:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:40-45
Mục Sư Huỳnh John Hùng
C:11/4/2018; P: 11/8/2018; 147 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 11:18:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:21-28
Mục Sư Huỳnh John Hùng
C:10/21/2018; P: 10/26/2018; 288 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/8/2019 17:9:24
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.