VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Giăng 12:1
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:7/1/2012; 657 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/19/2019 22:51:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
A-mốt 4:1-13
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:7/1/2012; 626 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/11/2019 23:17:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 24:11-21
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:6/17/2012; 1349 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/13/2019 0:41:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 1:5-10
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:8/14/2011; 1576 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/19/2019 9:34:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 4:1-9; Giô-suê 4:19-24
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:3/14/2010; 1466 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/15/2019 5:23:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 5:1-4
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:7/1/2006; 1422 xem
Xem lần cuối 2/19/2019 0:22:22
Xem  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:16-20
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:7/1/2004; 1225 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/13/2019 10:21:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:3/23/2000; 1863 xem
Xem lần cuối 2/19/2019 16:52:11
Xem  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.