VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Giăng 12:1
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:7/1/2012; 728 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 20:57:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
A-mốt 4:1-13
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:7/1/2012; 709 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/7/2019 22:40:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 24:11-21
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:6/17/2012; 1413 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/10/2019 5:5:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 1:5-10
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:8/14/2011; 1655 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 1:2:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 4:1-9; Giô-suê 4:19-24
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:3/14/2010; 1544 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/7/2019 20:39:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 5:1-4
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:7/1/2006; 1481 xem
Xem lần cuối 10/8/2019 17:4:23
Xem  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:16-20
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:7/1/2004; 1253 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 13:47:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:3/23/2000; P: 3/31/2002; 1927 xem
Xem lần cuối 10/15/2019 0:12:12
Xem  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.