VietChristian
VietChristian
httl.org

Giăng 12:1
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:7/1/2012; 699 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/22/2019 0:29:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
A-mốt 4:1-13
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:7/1/2012; 675 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/20/2019 17:56:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 24:11-21
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:6/17/2012; 1377 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/23/2019 6:48:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 1:5-10
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:8/14/2011; 1604 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/16/2019 5:49:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 4:1-9; Giô-suê 4:19-24
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:3/14/2010; 1502 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/20/2019 21:27:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 5:1-4
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:7/1/2006; 1455 xem
Xem lần cuối 6/18/2019 15:24:38
Xem  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:16-20
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:7/1/2004; 1242 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/23/2019 3:51:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:3/23/2000; P: 3/31/2002; 1899 xem
Xem lần cuối 6/22/2019 1:18:2
Xem  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.