VietChristian
VietChristian
svtk.net
Ê-phê-sô 4:11-16; 1 Giăng 2:11-14
Mục Sư Phạm Hữu Nhiên
C:1/15/2023; P: 4/24/2023; 131 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/23/2023 21:18:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 11:20-25
Mục Sư Phạm Hữu Nhiên
C:1/1/2023; P: 4/23/2023; 114 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/24/2023 19:51:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103:5
Mục Sư Phạm Hữu Nhiên
C:10/30/2022; P: 4/22/2023; 151 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/23/2023 22:8:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 4:6-8; Hê-bơ-rơ 12:1-3
Mục Sư Phạm Hữu Nhiên
C:7/20/2022; P: 4/21/2023; 104 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/23/2023 22:8:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 3:20
Mục Sư Phạm Hữu Nhiên
C:7/3/2022; P: 4/20/2023; 125 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/23/2023 22:8:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 20:20-28
Mục Sư Phạm Hữu Nhiên
C:5/8/2022; P: 4/19/2023; 122 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/27/2023 21:28:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:12-17
Mục Sư Phạm Hữu Nhiên
C:3/27/2022; P: 4/18/2023; 104 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/23/2023 22:8:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103:13-18
Mục Sư Phạm Hữu Nhiên
C:2/13/2022; P: 4/17/2023; 110 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/29/2023 12:43:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:3-9
Mục Sư Phạm Hữu Nhiên
C:12/5/2021; P: 4/16/2023; 133 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/28/2023 18:5:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:11-14
Mục Sư Phạm Hữu Nhiên
C:11/28/2021; P: 4/15/2023; 112 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/23/2023 22:8:29
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.