VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app
Ê-phê-sô 4:11-16; 1 Giăng 2:11-14
Mục Sư Phạm Hữu Nhiên
C:1/15/2023; P: 4/24/2023; 218 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/10/2024 11:28:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 11:20-25
Mục Sư Phạm Hữu Nhiên
C:1/1/2023; P: 4/23/2023; 172 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/9/2024 8:22:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103:5
Mục Sư Phạm Hữu Nhiên
C:10/30/2022; P: 4/22/2023; 212 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/12/2024 16:47:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 4:6-8; Hê-bơ-rơ 12:1-3
Mục Sư Phạm Hữu Nhiên
C:7/20/2022; P: 4/21/2023; 170 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/10/2024 17:20:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 3:20
Mục Sư Phạm Hữu Nhiên
C:7/3/2022; P: 4/20/2023; 180 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/9/2024 2:58:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 20:20-28
Mục Sư Phạm Hữu Nhiên
C:5/8/2022; P: 4/19/2023; 180 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/10/2024 10:40:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:12-17
Mục Sư Phạm Hữu Nhiên
C:3/27/2022; P: 4/18/2023; 158 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/7/2024 8:57:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103:13-18
Mục Sư Phạm Hữu Nhiên
C:2/13/2022; P: 4/17/2023; 159 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/9/2024 5:2:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:3-9
Mục Sư Phạm Hữu Nhiên
C:12/5/2021; P: 4/16/2023; 179 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/1/2024 14:16:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:11-14
Mục Sư Phạm Hữu Nhiên
C:11/28/2021; P: 4/15/2023; 169 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/6/2024 19:32:11
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.