VietChristian
VietChristian
nghe.app
Giăng 19:30
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:4/15/2022; P: 4/19/2022; 104 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/29/2023 5:15:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 11:23-34
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:4/10/2022; P: 4/13/2022; 172 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/23/2023 20:57:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 13:11-14
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/27/2022; P: 3/28/2022; 175 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/16/2023 13:20:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:29
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/20/2022; P: 3/28/2022; 126 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/30/2023 16:50:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-xê-chi-ên 36:25-27
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/6/2022; P: 3/10/2022; 184 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/28/2023 18:7:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 34:10-12
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/27/2022; P: 3/3/2022; 143 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/30/2023 11:50:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 15:33-39
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/20/2022; P: 2/22/2022; 160 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/21/2023 18:0:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 8:31; Giăng 13:15; Giăng 15:8
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/13/2022; P: 2/19/2022; 198 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/28/2023 14:32:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 22:1-5,12-17
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/6/2022; P: 2/18/2022; 141 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/26/2023 12:30:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 7
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/30/2022; P: 2/4/2022; 181 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/28/2023 14:30:56
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 84  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.