VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Ma-thi-ơ 22:1-14
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:7/21/2019; P: 7/25/2019; 229 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/26/2020 14:44:35
Đọc  Chia sẻ
Mác 9:33-37
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:7/14/2019; 155 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/12/2020 23:13:28
Đọc  Chia sẻ
Rô-ma 6:15-23
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:6/30/2019; P: 7/1/2019; 127 xem
Xem lần cuối 5/26/2020 10:57:11
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 127:3
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:6/16/2019; P: 6/17/2019; 138 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/18/2020 16:45:39
Đọc  Chia sẻ
1 Các Vua 17:7-24
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:6/2/2019; P: 6/3/2019; 245 xem
Xem lần cuối 5/25/2020 7:38:50
Đọc  Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 10:4-5
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:5/19/2019; P: 5/21/2019; 155 xem
Xem lần cuối 5/7/2020 6:18:22
Đọc  Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:1-5; 2 Ti-mô-thê 3:14-15
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:5/12/2019; P: 5/13/2019; 347 xem
Xem lần cuối 5/22/2020 7:15:27
Đọc  Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:6
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:5/5/2019; P: 5/7/2019; 132 xem
Xem lần cuối 5/21/2020 14:20:44
Đọc  Chia sẻ
Rô-ma 12:1-2
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:4/28/2019; P: 4/29/2019; 171 xem
Xem lần cuối 5/15/2020 0:54:56
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:22-24
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:4/21/2019; P: 4/23/2019; 109 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/12/2020 1:17:50
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 71  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.