VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Công-vụ các Sứ-đồ 6:1-7
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 985 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/13/2019 3:23:44
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 1:14-18
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 737 xem
Xem lần cuối 12/11/2019 20:39:44
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 1:14
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 783 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 20:39:35
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 1:1-13
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1185 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/12/2019 14:47:16
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:01-18
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 970 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/25/2019 13:18:18
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 8:26-40
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1012 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/9/2019 13:56:52
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 8:9-25
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1034 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/4/2019 19:31:45
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:12-41
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 850 xem
Xem lần cuối 12/10/2019 18:13:44
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 6:8-8:2
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 973 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/30/2019 2:18:40
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:7-12
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 631 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/12/2019 18:5:58
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  14 / 30  Tiếp  Cuối

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.