VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ê-phê-sô 6:13-17
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 686 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 18:46:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 1:17-25
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 861 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 18:46:38
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1693 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/15/2019 23:8:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:5-11
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1087 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 18:47:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:22-35
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1514 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 17:5:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 29:8-13
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1456 xem 15 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 18:47:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:12-14
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1240 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 18:47:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 31:10-31
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 2162 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/19/2019 19:19:16
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
1 Giăng 5:1-5
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 944 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/20/2019 19:46:8
Nghe Lưu ; Đọc   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 1:10-17; 1 Cô-rinh-tô 3:3-8
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1163 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/19/2019 23:30:22
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 30  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.