VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Ê-phê-sô 6:13-17
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 712 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 15:33:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 1:17-25
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 882 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 10:14:20
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1760 xem 10 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 16:50:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:5-11
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1107 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 16:49:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:22-35
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1564 xem 8 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 16:50:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 29:8-13
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1490 xem 17 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 16:50:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:12-14
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1280 xem 9 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 16:50:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 31:10-31
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 2201 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/31/2020 8:40:1
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
1 Giăng 5:1-5
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 978 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 16:48:56
Nghe Lưu ; Đọc   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 1:10-17; 1 Cô-rinh-tô 3:3-8
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1193 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 11:16:6
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 30  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.