VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
Ê-phê-sô 6:13-17
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 794 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/26/2021 5:59:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 1:17-25
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 968 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/21/2021 7:43:15
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1884 xem 12 lưu
Xem lần cuối 10/27/2021 15:8:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:5-11
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1216 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/23/2021 3:3:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:22-35
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1676 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/27/2021 0:7:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 29:8-13
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1613 xem 18 lưu
Xem lần cuối 10/18/2021 2:9:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:12-14
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1421 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/24/2021 8:5:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 31:10-31
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 2296 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/24/2021 19:42:42
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
1 Giăng 5:1-5
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1080 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/23/2021 22:10:2
Nghe Lưu ; Đọc   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 1:10-17; 1 Cô-rinh-tô 3:3-8
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1330 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/27/2021 3:11:21
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 30  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.