VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Lu-ca 8:26-39
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:7/26/2020; P: 7/31/2020; 139 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/13/2020 3:17:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:35-41
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:7/19/2020; P: 7/21/2020; 233 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/19/2020 23:46:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 8:1-11
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:7/12/2020; P: 7/20/2020; 228 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/11/2020 8:53:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 6:23-29
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:7/5/2020; P: 7/10/2020; 151 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/9/2020 13:58:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 9:1-13
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:6/21/2020; P: 6/25/2020; 153 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/10/2020 16:39:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 1:1-13
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:6/7/2020; P: 6/10/2020; 202 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/12/2020 14:53:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 21:1-11
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:4/5/2020; P: 4/8/2020; 147 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 17:42:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 9:1-40
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:2/23/2020; P: 2/26/2020; 276 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/16/2020 23:40:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 4:1-17
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:2/9/2020; P: 2/14/2020; 318 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/16/2020 7:6:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:13-21
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:1/26/2020; P: 1/29/2020; 282 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/4/2020 0:38:0
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.