VietChristian
VietChristian
tinhuu.com
2 Cô-rinh-tô 5:1-15
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:2/7/2021; P: 2/14/2021; 496 xem 11 lưu
Xem lần cuối 11/30/2023 11:11:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 33:1-29
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:1/31/2021; P: 2/2/2021; 511 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/27/2023 8:51:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:28-39
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:1/24/2021; P: 1/25/2021; 355 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/24/2023 16:10:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:27-34
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:1/17/2021; P: 1/18/2021; 402 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/4/2023 16:31:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:1-15
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:1/10/2021; P: 1/14/2021; 441 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/24/2023 16:10:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 37:1-5
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:1/3/2021; P: 1/11/2021; 517 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/24/2023 16:10:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 1:3-16
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/20/2020; P: 12/25/2020; 395 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/24/2023 16:10:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:15-29
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/13/2020; P: 12/19/2020; 419 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/3/2023 1:55:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-la-chi 1:1-14
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/6/2020; P: 12/12/2020; 525 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/24/2023 16:10:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 42:1-11
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:11/29/2020; P: 12/5/2020; 402 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/3/2023 0:13:51
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 9  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.