VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app
Sáng-thế Ký 5:18-24
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:9/6/2020; P: 9/9/2020; 585 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/28/2023 5:14:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 20:1-11
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:8/30/2020; P: 9/5/2020; 475 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/27/2023 1:55:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 15
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:8/23/2020; P: 8/27/2020; 442 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/27/2023 6:44:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 10:1-8
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:8/9/2020; P: 8/14/2020; 468 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/27/2023 1:54:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 2:1-5
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:8/2/2020; P: 8/6/2020; 374 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/2/2023 9:42:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 8:26-39
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:7/26/2020; P: 7/31/2020; 385 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/25/2023 22:1:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:35-41
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:7/19/2020; P: 7/21/2020; 492 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/28/2023 21:46:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 8:1-11
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:7/12/2020; P: 7/20/2020; 521 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/1/2023 1:8:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 6:23-29
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:7/5/2020; P: 7/10/2020; 412 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/1/2023 23:55:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 9:1-13
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:6/21/2020; P: 6/25/2020; 382 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/24/2023 16:12:24
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 9  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.