VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Sáng-thế Ký 39:1-23
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:1/6/2008; 995 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 11:9:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Các Quan Xét 11:29-40
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:12/30/2007; 648 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/10/2020 20:26:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:8-20
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:12/16/2007; 622 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/16/2020 16:40:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:3-14
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:12/9/2007; 924 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/15/2020 23:38:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 4:38-41
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:9/16/2007; 804 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/7/2020 10:27:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 11:16-24
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:8/26/2007; 639 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 12:11:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:3-14
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:7/27/2007; 724 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/15/2020 0:41:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 1
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:4/29/2007; 946 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/13/2020 9:23:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mi-chê 5:1
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:3/23/2000; 844 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 3:24:55
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  47 / 47  Tiếp  Cuối

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.