VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Giăng 13:34-35
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:2/16/2020; P: 2/21/2020; 214 xem 6 lưu
Xem lần cuối 49.60 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:5-13
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:2/9/2020; P: 2/20/2020; 158 xem 6 lưu
Xem lần cuối 28.30 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:15-20
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:2/2/2020; P: 2/19/2020; 66 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/26/2020 7:26:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:6-9
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:1/11/2020; P: 2/18/2020; 113 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/26/2020 15:23:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 118:15-21
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:1/5/2020; P: 2/17/2020; 43 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/24/2020 14:39:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:1-42
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:12/29/2019; P: 1/1/2020; 215 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 22:40:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:4-7; Mi-chê 5:1
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:12/15/2019; P: 1/1/2020; 106 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 11:26:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:12/8/2019; P: 1/1/2020; 57 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/26/2020 14:11:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:14-20; Thi-thiên 146:2
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:11/24/2019; P: 12/9/2019; 173 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 11:27:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 5:16-21
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:11/10/2019; P: 12/8/2019; 57 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 11:27:25
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 45  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.