VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Danh Hiệu Cứu Chúa - Em-ma-nu-ên

Ê-sai 7:14; Ma-thi-ơ 1:23
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:12/24/2018; P: 1/3/2019; 426 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/18/2019 14:20:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Danh Hiệu Cứu Chúa - Vương Tử Hòa Bình

Ê-sai 9:1-6
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:12/23/2018; P: 12/28/2018; 403 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/18/2019 14:20:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Danh Hiệu Cứu Chúa - Đức Chúa Trời Quyền Năng

Ê-sai 9:1-6
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:12/9/2018; P: 12/13/2018; 491 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/18/2019 12:20:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Cầu Như Vầy - Giữ Gìn Và Giải Cứu

Ma-thi-ơ 6:13
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:11/25/2018; P: 11/28/2018; 589 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/16/2019 22:43:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Cầu Như Vầy - Tha Thứ Và Thứ Tha

Ma-thi-ơ 6:12
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:11/18/2018; P: 11/23/2018; 555 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/18/2019 12:8:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Cầu Như Vầy - Trình Dâng Thỉnh Cầu

Ma-thi-ơ 6:9-13
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:11/11/2018; P: 11/19/2018; 560 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/17/2019 15:40:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Cầu Như Vầy - Tỏ Bày Tôn Kính

Ma-thi-ơ 6:9-13
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:11/4/2018; P: 11/14/2018; 551 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/16/2019 1:3:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Cầu Như Vầy - Thừa Nhận Tương Quan

Ma-thi-ơ 6:9-13
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:10/28/2018; P: 10/30/2018; 659 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/16/2019 10:47:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tấm Lòng Cho Chúa

1 Sử-ký 28-29
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:10/7/2018; P: 10/12/2018; 891 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/18/2019 6:59:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Đắc Tội, Định Tội, Đền Tội

2 Sa-mu-ên 24
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:9/30/2018; P: 10/4/2018; 779 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/18/2019 6:37:21
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 19  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.