VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Winter Photo

Đức Chúa Trời Quyền Năng

Ê-sai 9:1-6
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:12/9/2018; P: 12/13/2018; 25 xem
Xem lần cuối 5.65 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Cầu Như Vầy - Giữ Gìn Và Giải Cứu

Ma-thi-ơ 6:13
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:11/25/2018; P: 11/28/2018; 509 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 1:56:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Cầu Như Vầy - Tha Thứ Và Thứ Tha

Ma-thi-ơ 6:12
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:11/18/2018; P: 11/23/2018; 508 xem 5 lưu
Xem lần cuối 47.30 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Cầu Như Vầy - Trình Dâng Thỉnh Cầu

Ma-thi-ơ 6:9-13
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:11/11/2018; P: 11/19/2018; 517 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 6:36:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Cầu Như Vầy - Tỏ Bày Tôn Kính

Ma-thi-ơ 6:9-13
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:11/4/2018; P: 11/14/2018; 513 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 13:31:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Cầu Như Vầy - Thừa Nhận Tương Quan

Ma-thi-ơ 6:9-13
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:10/28/2018; P: 10/30/2018; 614 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 18:33:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tấm Lòng Cho Chúa

1 Sử-ký 28-29
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:10/7/2018; P: 10/12/2018; 790 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 22:54:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Đắc Tội, Định Tội, Đền Tội

2 Sa-mu-ên 24
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:9/30/2018; P: 10/4/2018; 732 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 22:55:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Thành Tín Và Trung Tín

2 Sa-mu-ên 23
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:9/16/2018; P: 9/19/2018; 912 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 12:46:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

An Trú Nơi Vầng Đá Muôn Đời

2 Sa-mu-ên 22
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:8/26/2018; P: 8/29/2018; 726 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/10/2018 3:6:50
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 19  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.