VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Sáng-thế Ký 45:1-15
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:5/19/2013; 604 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/15/2020 7:30:18
Đọc  Chia sẻ
Ru-tơ 1:1-4
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:5/12/2013; 677 xem
Xem lần cuối 7/29/2020 12:1:50
Đọc  Chia sẻ
Ê-sai 46:4
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:5/5/2013; 686 xem
Xem lần cuối 7/25/2020 14:0:16
Đọc  Chia sẻ
Giô-na 1:4-16
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:4/28/2013; 835 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 22:40:40
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 12:1-8
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:4/21/2013; 671 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/1/2020 7:51:8
Đọc  Chia sẻ
Sáng-thế Ký 46:1-28
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:4/14/2013; 450 xem
Xem lần cuối 6/12/2020 18:20:28
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 4:1-13
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:4/7/2013; 549 xem
Xem lần cuối 8/2/2020 8:18:7
Đọc  Chia sẻ
Sáng-thế Ký 45:16-28
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:3/31/2013; 385 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/5/2020 18:41:52
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 19:36-44; Giăng 19:15
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:3/24/2013; 506 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/2/2020 16:17:40
Đọc  Chia sẻ
Sáng-thế Ký 43:15; Sáng-thế Ký 44:1-4
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:3/17/2013; 657 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/1/2020 7:9:24
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 11  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.