VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Sáng-thế Ký 45:1-15
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:5/19/2013; 620 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/23/2020 20:7:13
Đọc  Chia sẻ
Ru-tơ 1:1-4
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:5/12/2013; 695 xem
Xem lần cuối 10/9/2020 3:51:21
Đọc  Chia sẻ
Ê-sai 46:4
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:5/5/2013; 694 xem
Xem lần cuối 9/25/2020 12:41:25
Đọc  Chia sẻ
Giô-na 1:4-16
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:4/28/2013; 864 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/24/2020 23:6:7
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 12:1-8
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:4/21/2013; 690 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/22/2020 5:59:26
Đọc  Chia sẻ
Sáng-thế Ký 46:1-28
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:4/14/2013; 459 xem
Xem lần cuối 9/25/2020 12:12:39
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 4:1-13
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:4/7/2013; 567 xem
Xem lần cuối 10/23/2020 21:32:44
Đọc  Chia sẻ
Sáng-thế Ký 45:16-28
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:3/31/2013; 392 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/23/2020 23:51:32
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 19:36-44; Giăng 19:15
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:3/24/2013; 521 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/24/2020 0:15:33
Đọc  Chia sẻ
Sáng-thế Ký 43:15; Sáng-thế Ký 44:1-4
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:3/17/2013; 667 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/19/2020 18:41:24
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 11  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.