VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Giăng 17:1-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/14/2019; P: 4/17/2019; 279 xem 3 lưu
Xem lần cuối 16.06 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 4:9
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/18/2019; P: 4/19/2019; 86 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/20/2019 6:39:27
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:13-20
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:4/14/2019; P: 4/16/2019; 206 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/20/2019 4:0:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 3:14-22
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:4/7/2019; P: 4/10/2019; 430 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/20/2019 5:45:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 14:3; Giăng 12:1-3
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/14/2019; P: 4/15/2019; 193 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/20/2019 5:43:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 2:20
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/18/2019; 69 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/20/2019 5:23:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 17:1; Rô-ma 5:6
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/14/2019; P: 4/17/2019; 95 xem
Xem lần cuối 4/20/2019 6:37:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 11:25-26; Rô-ma 10:9
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/14/2019; P: 4/16/2019; 112 xem
Xem lần cuối 4/20/2019 3:14:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:1-27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/7/2019; P: 4/12/2019; 211 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/20/2019 3:41:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:17; Sáng-thế Ký 26:12-13
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/24/2019; P: 4/13/2019; 157 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/19/2019 23:43:56
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 900  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.