VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Tận Tâm Tận Lực Phục Vụ

Cô-lô-se 1:28-2:7
Mục Sư Nguyễn Đăng Minh
C:10/21/2018; P: 10/24/2018; 311 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 22:55:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hiểu Quyền Năng Của Kiêng Ăn Cầu Nguyện

Lu-ca 4:1-2,13-15
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:8/26/2018; P: 8/29/2018; 648 xem 11 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 21:51:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Đấng Chăn Chiên Giám Mục Của Linh Hồn

1 Phi-e-rơ 2:21-24
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:10/15/2018; 352 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/14/2018 4:11:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gặp Chúa

Gặp Chúa

Giăng 4:1-42
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:11/11/2018; P: 11/14/2018; 174 xem 1 lưu
Xem lần cuối 48.23 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chớ Nghi Ngờ Chúa

Giô-suê 7:1-9
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/8/2017; P: 10/12/2017; 2473 xem 42 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 21:55:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Từ Phụ

Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/17/2018; P: 6/20/2018; 1016 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 2:12:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hai Mối Nợ

Hai Mối Nợ

Rô-ma 13:8-14
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/17/2018; 979 xem 30 lưu
Xem lần cuối 12/7/2018 3:35:8
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Những Khí Cụ Quyền Năng

Giăng 7:38; Thi-thiên 78:9; Gia-cơ 5:13-15
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/14/2018; P: 10/16/2018; 331 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/14/2018 5:3:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Bước Vào Đền Thờ

Giăng 2:11-25
Mục Sư Trương Trung Tín
C:11/11/2018; P: 11/15/2018; 145 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/11/2018 3:30:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nén Bạc Của Đời Sống

Nén Bạc Của Đời Sống

Lu-ca 19:11-28
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/18/2018; P: 3/19/2018; 1500 xem 37 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 6:14:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 873  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.