VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Ma-thi-ơ 6:9-13
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:10/28/2018; P: 10/30/2018; 677 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/14/2019 20:54:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 11:1
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:1/20/2019; P: 1/23/2019; 164 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/18/2019 17:12:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 1
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/23/2018; P: 9/26/2018; 893 xem 10 lưu
Xem lần cuối 2/16/2019 22:58:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 3:11-18; Gia-cơ 2:14-17
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:10/28/2018; P: 11/5/2018; 650 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/18/2019 12:54:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 23
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:9/16/2018; P: 9/19/2018; 946 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/19/2019 7:26:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 17:1-8
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/13/2019; P: 1/14/2019; 216 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/18/2019 13:59:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
3 Giăng 2; Giê-rê-mi 1:11-12; 2 Cô-rinh-tô 5:7
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:1/6/2019; P: 1/11/2019; 222 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/16/2019 14:46:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 10:25-37
Mục Sư Nguyễn Tony
C:1/6/2019; P: 1/8/2019; 257 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3.60 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103:1-2; Thi-thiên 92:1-3,10-15
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/18/2018; P: 11/20/2018; 544 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/19/2019 6:2:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 6:1-15
Mục Sư Trương Trung Tín
C:1/13/2019; P: 1/14/2019; 214 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/19/2019 1:4:46
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 886  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.