VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Autumn Photo

Đức Thánh Linh - Đấng Làm Những Việc Siêu Nhiên Qua Lời Cầu Nguyện Của Chúng Ta (2)

Giê-rê-mi 33:3
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:7/2/2017; P: 7/5/2017; 552 xem 9 lưu
Xem lần cuối 9/18/2017 8:29:11
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Chớ Lo Phiền!

Phi-líp 4:6-9
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:7/30/2017; 384 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/21/2017 5:47:48
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Thay Đổi Tư Tưởng Theo Ý Chúa

Lu-ca 19:1-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/23/2017; P: 4/26/2017; 1067 xem 21 lưu
Xem lần cuối 9/21/2017 8:46:33
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Trục Liên Minh

1 Giăng 2:15-29; 1 Giăng 3:1-10
Mục Sư Nguyễn Minh
C:8/27/2017; P: 8/31/2017; 150 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/21/2017 2:36:59
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Phẩm Chất Chấp Sự II

1 Ti-mô-thê 3:8-12
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:8/13/2017; P: 8/17/2017; 160 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/9/2017 8:51:0
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Thắng Thách Thức

Đa-ni-ên 3:13-26
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/7/2017; P: 5/10/2017; 920 xem 16 lưu
Xem lần cuối 9/21/2017 7:56:29
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Lời Cầu Nguyện Cho Hội Thánh

Lời Cầu Nguyện Cho Hội Thánh

Ê-phê-sô 1:15-23
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/16/2017; 452 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/20/2017 9:8:50
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Sống Đẹp Lòng Chúa

Sống Đẹp Lòng Chúa

1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:1-12
Mục Sư Lê Văn Dương
C:7/14/2016; P: 7/22/2016; 2821 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/9/2017 7:0:32
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Người Nam Tôn Kính Chúa

Sáng-thế Ký 6:9-22
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/18/2017; P: 8/10/2017; 265 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/18/2017 8:29:22
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Khuôn Mẫu Xây Dựng Hội Thánh

Khuôn Mẫu Xây Dựng Hội Thánh

Ê-phê-sô 4:1-16
Truyền Đạo Hồ Long
C:8/13/2017; P: 8/15/2017; 174 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/10/2017 1:48:40
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin

Đầu  Lùi  10 / 780  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng