VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Lu-ca 5:1-11
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:3/10/2019; P: 3/19/2019; 1165 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/24/2020 20:25:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 7:1-9
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/8/2017; P: 10/12/2017; 3121 xem 50 lưu
Xem lần cuối 1/24/2020 23:51:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 3:26-4:11
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:11/3/2019; P: 11/4/2019; 269 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/16/2020 11:11:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 117
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/22/2019; P: 12/24/2019; 114 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/24/2020 16:33:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-lê-môn 1
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/10/2019; P: 3/14/2019; 1124 xem 17 lưu
Xem lần cuối 1/21/2020 16:43:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 1:26; Thi-thiên 138:2; Dân-số Ký 23:19
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:8/19/2018; P: 8/20/2018; 1855 xem 25 lưu
Xem lần cuối 1/20/2020 5:10:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 8:22
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:12/1/2019; 192 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/24/2020 5:2:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:14-20; Thi-thiên 146:2
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:11/24/2019; P: 12/9/2019; 159 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/23/2020 21:5:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 50:15-21; Rô-ma 12:3-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/17/2019; P: 11/19/2019; 230 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/24/2020 21:24:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 18:1-46
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/14/2019; 679 xem 14 lưu
Xem lần cuối 1/25/2020 2:30:13
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 944  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.