VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

2 Ti-mô-thê 3:14-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/8/2019; P: 9/9/2019; 979 xem 15 lưu
Xem lần cuối 4/6/2020 16:43:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 12:1-3; Châm-ngôn 1:7-9; Châm-ngôn 14:26-27
Mục Sư Nguyễn Minh Thắng
C:2/23/2020; P: 2/25/2020; 191 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/6/2020 12:29:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:1-2
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/6/2019; P: 10/9/2019; 829 xem 17 lưu
Xem lần cuối 4/6/2020 15:58:7
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:5-13
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:2/9/2020; P: 2/20/2020; 209 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/6/2020 16:1:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:35-48
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:3/17/2019; P: 3/21/2019; 1725 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4/5/2020 10:42:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 7:1-17
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 32767 xem
Xem lần cuối 2/15/2020 19:14:40
Đọc  Đọc   Chia sẻ
Giê-rê-mi 17:7-9
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:2/23/2020; P: 2/25/2020; 182 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/6/2020 17:19:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 10:1-15
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:1/27/2019; P: 1/29/2019; 1862 xem 17 lưu
Xem lần cuối 3/31/2020 23:41:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:17-21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/24/2019; P: 12/28/2019; 419 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/3/2020 6:23:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 22:1-8
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/16/2019; P: 6/17/2019; 1265 xem 19 lưu
Xem lần cuối 4/5/2020 21:6:5
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 957  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.