VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Sáng-thế Ký 45
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:8/30/2020; P: 9/10/2020; 482 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 17:49:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 4:1-18
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:10/4/2020; P: 10/7/2020; 384 xem 11 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 11:49:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 17:1-6
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/22/2020; P: 11/23/2020; 214 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 3:53:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 116
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:11/22/2020; P: 11/23/2020; 212 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 21:55:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 5:13-15; Công-vụ các Sứ-đồ 1:6-8; Phi-líp 4:6-7,11-12; Ma-thi-ơ 5:43-48
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:11/1/2020; P: 11/5/2020; 275 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 7:39:37
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:17
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:12/20/2020; P: 12/21/2020; 112 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 16:6:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 13:1-20
Mục Sư Hồ Hiếu Hạ
C:10/25/2020; P: 10/30/2020; 293 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 16:37:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:11/1/2020; P: 11/10/2020; 254 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 20:2:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 3:14-17
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:9/13/2020; P: 9/18/2020; 434 xem 11 lưu
Xem lần cuối 1/21/2021 20:37:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:26-38
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/24/2020; P: 12/25/2020; 96 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 3:59:2
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 1004  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.