VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Ê-phê-sô 6:11-18
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:7/7/2019; 228 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/23/2019 3:8:58
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 3:14-22
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:4/7/2019; P: 4/10/2019; 638 xem 8 lưu
Xem lần cuối 8/20/2019 8:7:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:9-14
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/13/2019; P: 1/17/2019; 1046 xem 18 lưu
Xem lần cuối 8/22/2019 7:59:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 1:26; Thi-thiên 138:2; Dân-số Ký 23:19
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:8/19/2018; P: 8/20/2018; 1750 xem 22 lưu
Xem lần cuối 8/22/2019 9:15:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 7:2; Truyền-đạo 12:1
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:8/18/2019; P: 8/19/2019; 19 xem
Xem lần cuối 8/23/2019 2:14:42
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:1/20/2019; P: 1/22/2019; 1009 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/23/2019 13:36:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 90
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/30/2018; P: 1/3/2019; 1061 xem 23 lưu
Xem lần cuối 22.95 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 3:7-13
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:3/31/2019; P: 4/3/2019; 630 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 13:26:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:22-23
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:7/7/2019; P: 7/9/2019; 189 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/20/2019 10:40:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 5:1-11
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:3/10/2019; P: 3/19/2019; 704 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/23/2019 12:24:12
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 922  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.