VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Khải-huyền 2:1-7
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:7/19/2020; P: 7/21/2020; 391 xem 7 lưu
Xem lần cuối 45.13 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 20:1-11
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:8/30/2020; P: 9/5/2020; 203 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/27/2020 3:44:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 6:14-7:1
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:9/13/2020; P: 9/18/2020; 148 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/26/2020 4:15:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 11:2-19
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:2/16/2020; P: 2/20/2020; 953 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/24/2020 23:55:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:13-20
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:7/26/2020; 362 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/28/2020 16:10:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:34-40
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/24/2019; P: 1/10/2020; 1091 xem 12 lưu
Xem lần cuối 10/22/2020 22:12:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 37:1-11
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:6/7/2020; P: 6/10/2020; 510 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/26/2020 6:42:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:35-41
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:7/26/2020; P: 7/31/2020; 278 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/16/2020 7:44:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 19:1-21
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/11/2020; P: 10/17/2020; 32 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/26/2020 8:1:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 4:1a
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:3/3/2019; P: 3/7/2019; 2085 xem 18 lưu
Xem lần cuối 10/28/2020 8:18:14
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 992  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.