VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

1 Giăng 4:1a
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:3/3/2019; P: 3/7/2019; 1999 xem 18 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 4:3:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 3:1-18
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/14/2020; P: 6/15/2020; 200 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 5:51:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 13:1-7; Giê-rê-mi 17; 1 Phi-e-rơ 1:3-7
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:3/8/2020; P: 3/9/2020; 573 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 4:16:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 20
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:4/12/2020; P: 4/14/2020; 430 xem 10 lưu
Xem lần cuối 8/5/2020 3:36:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:1-20
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:2/24/2019; P: 2/27/2019; 1990 xem 18 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 2:47:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:4-7
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:3/29/2020; P: 3/30/2020; 482 xem 9 lưu
Xem lần cuối 8/5/2020 3:35:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 37:1-9
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/5/2020; P: 7/6/2020; 116 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 2:45:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:12-18
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:5/3/2020; 350 xem 8 lưu
Xem lần cuối 8/5/2020 8:0:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Nguyễn Tony
C:6/28/2020; P: 6/30/2020; 115 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/31/2020 21:58:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 18:19
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:6/21/2020; P: 6/25/2020; 128 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/30/2020 12:21:9
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 979  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.