VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

1 Cô-rinh-tô 5
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:9/22/2019; P: 9/23/2019; 162 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/13/2019 9:10:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:15-18
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/9/2019; P: 6/11/2019; 479 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/9/2019 9:56:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 3:14-22
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:4/7/2019; P: 4/10/2019; 686 xem 10 lưu
Xem lần cuối 11/13/2019 4:47:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:13-16; Ma-thi-ơ 13:44-46; Ma-thi-ơ 16:26
Minh Nguyên
C:5/12/2019; P: 5/17/2019; 565 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/13/2019 9:42:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:6
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:8/11/2019; P: 8/12/2019; 279 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/10/2019 17:40:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 15:1-3
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:9/29/2019; P: 10/4/2019; 124 xem
Xem lần cuối 11/13/2019 0:10:19
Đọc  Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:29
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:7/28/2019; 334 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/13/2019 3:17:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/19/2019; P: 5/21/2019; 537 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 6:45:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Phi-e-rơ 3:11-18
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:3/25/2019; 719 xem 24 lưu
Xem lần cuối 11/13/2019 1:26:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:1-7
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:10/27/2019; P: 10/28/2019; 49 xem
Xem lần cuối 11/13/2019 7:58:11
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  14 / 934  Tiếp  Cuối

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.