VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

A-ghê 1:2-11; Ma-la-chi 3:14-18
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:12/2/2018; P: 12/5/2018; 556 xem 9 lưu
Xem lần cuối 3/22/2019 11:18:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:41-52
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/3/2019; P: 2/4/2019; 236 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/22/2019 11:55:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-xơ-tê 4:12-17
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/27/2019; 275 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/22/2019 21:45:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 7:34; Cô-lô-se 3:2; Phi-líp 3:17-21; Giê-rê-mi 29:11-14
Mục Sư Trương Trung Tín
C:2/3/2019; P: 2/5/2019; 229 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/22/2019 20:30:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 12:1,4-11; Rô-ma 12:4-8
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:11/4/2018; P: 11/8/2018; 675 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/22/2019 17:3:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 7:1-9
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/8/2017; P: 10/12/2017; 2644 xem 46 lưu
Xem lần cuối 3/21/2019 22:57:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:9-13
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:11/11/2018; P: 11/19/2018; 618 xem 9 lưu
Xem lần cuối 3/22/2019 8:25:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 3:11-18; Gia-cơ 2:14-17
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:10/28/2018; P: 11/5/2018; 678 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/20/2019 2:42:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 19:1-15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/3/2019; P: 3/4/2019; 95 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/23/2019 5:44:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Đoàn Hưng Thiện
C:1/13/2019; P: 1/15/2019; 296 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/16/2019 12:53:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  14 / 894  Tiếp  Cuối

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.