VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Lu-ca 16:1-13
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:9/15/2019; P: 9/16/2019; 164 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/9/2019 5:43:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:18-21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/17/2019; P: 2/20/2019; 793 xem 21 lưu
Xem lần cuối 11/10/2019 14:41:34
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 70; Mác 13:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/15/2019; P: 9/16/2019; 162 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/9/2019 1:5:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:18-29
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:3/17/2019; P: 3/20/2019; 705 xem 10 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 22:21:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 2:26
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:8/11/2019; P: 8/15/2019; 267 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/13/2019 1:45:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 9:24-27; Phi-líp 3:12-15
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:1/13/2019; P: 1/16/2019; 880 xem 18 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 16:25:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:2-12
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/30/2017; P: 8/2/2017; 2428 xem 31 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 9:11:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:2-4
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:10/6/2019; P: 10/8/2019; 93 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/9/2019 5:42:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 6:45-52; Giăng 6:26-32
Mục Sư Chương Thanh Lâm
C:9/15/2019; P: 10/8/2019; 104 xem
Xem lần cuối 11/13/2019 9:55:2
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 2:13-22
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/4/2018; P: 11/5/2018; 1073 xem 20 lưu
Xem lần cuối 11/13/2019 8:21:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  15 / 934  Tiếp  Cuối

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.