VietChristian
VietChristian
httl.org

2 Sa-mu-ên 24
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:9/30/2018; P: 10/4/2018; 825 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/22/2019 17:43:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 15-16
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:8/19/2018; P: 8/25/2018; 1004 xem 9 lưu
Xem lần cuối 3/19/2019 2:51:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:9-13
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:10/28/2018; P: 10/30/2018; 687 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/20/2019 6:49:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103:1-2; Thi-thiên 92:1-3,10-15
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/18/2018; P: 11/20/2018; 585 xem 8 lưu
Xem lần cuối 3/22/2019 4:15:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 51:10
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:1/11/2019; P: 1/15/2019; 288 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/17/2019 20:57:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:9; Giăng 13:35; 1 Giăng 3:18
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:2/17/2019; 150 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/21/2019 18:54:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:21; Lu-ca 4:16-21
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/26/2018; P: 12/26/2018; 385 xem 8 lưu
Xem lần cuối 3/19/2019 6:24:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:14-15; Thi-thiên 103:3
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:12/30/2018; P: 1/1/2019; 373 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/23/2019 10:58:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 100
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:11/25/2018; P: 11/28/2018; 503 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/19/2019 23:47:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:12-16
Mục Sư Phan Minh Hội
C:1/27/2019; P: 1/29/2019; 235 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/23/2019 8:47:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  15 / 894  Tiếp  Cuối

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.