VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

2 Cô-rinh-tô 3:16
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:5/3/2020; 75 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/25/2020 14:15:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 21:1-11
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:4/3/2020; P: 4/6/2020; 167 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/25/2020 10:49:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:29-44
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:4/5/2020; P: 4/6/2020; 170 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/26/2020 21:59:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:13-16; Ma-thi-ơ 21:28-32
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:2/3/2019; P: 2/5/2019; 1611 xem 14 lưu
Xem lần cuối 5/27/2020 19:8:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:3-9
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/20/2019; P: 10/25/2019; 717 xem 15 lưu
Xem lần cuối 5/25/2020 18:15:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-na 3:1-10
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/19/2020; P: 4/21/2020; 124 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 2:45:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/26/2019; P: 5/27/2019; 1194 xem 20 lưu
Xem lần cuối 5/25/2020 18:18:33
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 27:11-18,21-30; Ê-sai 53:5
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:4/10/2020; P: 4/12/2020; 136 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/24/2020 16:32:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 107:23-32
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/15/2020; P: 3/17/2020; 216 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/23/2020 17:10:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 32:1
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:3/15/2020; P: 3/19/2020; 225 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 9:0:47
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  15 / 967  Tiếp  Cuối

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.