VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Công-vụ các Sứ-đồ 9:31-42
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:3/1/2020; 249 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/18/2020 23:42:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 16:16-34; Ê-phê-sô 5:19
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/8/2020; 252 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/26/2020 10:59:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 20:1-18
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:3/29/2020; P: 3/30/2020; 174 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/24/2020 15:16:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 4:8-37
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/25/2019; P: 8/27/2019; 859 xem 14 lưu
Xem lần cuối 5/27/2020 7:51:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 11: 23-25
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:3/8/2020; P: 3/14/2020; 229 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/27/2020 1:16:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:1-7
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/17/2019; P: 3/19/2019; 1344 xem 19 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 3:43:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 4:22-33
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/5/2020; P: 4/6/2020; 150 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/25/2020 9:14:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 1:26; Thi-thiên 138:2; Dân-số Ký 23:19
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:8/19/2018; P: 8/20/2018; 1975 xem 27 lưu
Xem lần cuối 5/27/2020 7:49:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-na 1:1-16
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:3/29/2020; 183 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 7:51:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:50-54
Mục Sư Trương Trung Tín
C:3/15/2020; P: 3/18/2020; 198 xem 8 lưu
Xem lần cuối 5/22/2020 20:34:47
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  16 / 967  Tiếp  Cuối

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.