VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Sáng-thế Ký 5:21-24; Hê-bơ-rơ 11:5-6; Giu-đe 1:14-15
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:7/12/2020; P: 7/14/2020; 185 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/20/2020 7:0:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 8:26-39
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:7/26/2020; P: 7/31/2020; 127 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/16/2020 9:58:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 13:12
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:8/2/2020; P: 8/5/2020; 124 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/20/2020 10:17:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:1-2
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/6/2019; P: 10/9/2019; 933 xem 18 lưu
Xem lần cuối 9/20/2020 8:49:39
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/15/2019; P: 12/16/2019; 732 xem 13 lưu
Xem lần cuối 9/14/2020 11:9:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 1:26; Thi-thiên 138:2; Dân-số Ký 23:19
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:8/19/2018; P: 8/20/2018; 2024 xem 27 lưu
Xem lần cuối 9/17/2020 16:43:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 1:1-2:2
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/19/2020; P: 1/22/2020; 632 xem 11 lưu
Xem lần cuối 9/17/2020 2:44:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 3:1-24
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/1/2020; P: 3/6/2020; 528 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/22/2020 5:6:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/26/2019; P: 5/27/2019; 1264 xem 20 lưu
Xem lần cuối 9/18/2020 5:0:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sô-phô-ni 3.9-10,14-17
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:6/14/2020; P: 6/17/2020; 242 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/17/2020 5:22:39
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  16 / 987  Tiếp  Cuối

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.