VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Lu-ca 2:1-14
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/8/2018; P: 12/20/2018; 751 xem 13 lưu
Xem lần cuối 8/16/2019 18:47:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 1:1-8
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:6/9/2019; P: 7/16/2019; 91 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/14/2019 3:22:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 7:36–47
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:6/30/2019; 144 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/15/2019 6:41:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 2:14-26
Pastor Đặng Ngọc Quốc
C:3/31/2019; P: 4/5/2019; 415 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/16/2019 16:29:37
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:17-19; Ê-phê-sô 4:6
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:6/16/2019; P: 6/18/2019; 181 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/16/2019 12:36:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 23
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:9/16/2018; P: 9/19/2018; 1008 xem 8 lưu
Xem lần cuối 8/15/2019 4:15:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 1:8-21
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:6/23/2019; P: 7/16/2019; 94 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/16/2019 15:49:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 15-16
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:8/19/2018; P: 8/25/2018; 1053 xem 9 lưu
Xem lần cuối 8/8/2019 10:43:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 4:1-12
Pastor Bill Egan
C:3/24/2019; P: 3/26/2019; 428 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/15/2019 6:2:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23:1-6
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/2/2019; 225 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/16/2019 17:13:37
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  16 / 921  Tiếp  Cuối

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.