VietChristian
VietChristian
19 Năm Nhìn Lại

Giăng 6:16-65
Mục Sư Trương Trung Tín
C:1/20/2019; P: 1/30/2019; 181 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/16/2019 4:58:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 3:11-18
Truyền Đạo Võ Hoàng Thiên Ân
C:1/13/2019; P: 1/17/2019; 239 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/18/2019 8:55:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/16/2018; 718 xem 12 lưu
Xem lần cuối 3/18/2019 21:1:21
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 127:0-128:0
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/5/2018; P: 8/7/2018; 864 xem 17 lưu
Xem lần cuối 3/17/2019 8:33:27
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 35:5-10; Mác 7:31-37
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/9/2018; P: 12/10/2018; 371 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/16/2019 4:42:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 9:14-17
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/27/2019; P: 1/28/2019; 193 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/19/2019 6:1:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 10:25-37
Mục Sư Nguyễn Tony
C:1/6/2019; P: 1/8/2019; 274 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/20/2019 15:15:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 84
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:1/20/2019; P: 1/22/2019; 204 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/16/2019 9:9:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Nê-hê-mi 1:1-11
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:9/30/2018; P: 10/10/2018; 614 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/19/2019 6:14:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 22
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:8/26/2018; P: 8/29/2018; 775 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/21/2019 0:50:7
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  17 / 893  Tiếp  Cuối

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.