VietChristian
VietChristian
nghe.app

1 Giăng 1:1-2:2
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/19/2020; P: 1/22/2020; 476 xem 9 lưu
Xem lần cuối 2/16/2020 1:4:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 1:1-11
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:2/2/2020; P: 2/4/2020; 224 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/16/2020 7:36:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:3-9
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:2/9/2020; 129 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/16/2020 17:33:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 90
Mục Sư Nguyễn Văn Lý
C:2/9/2020; 128 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/16/2020 18:14:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 6:11-18
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:2/2/2020; P: 2/3/2020; 156 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/13/2020 18:58:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:14
Mục Sư Ngô Văn Bửu
C:1/13/2020; P: 2/9/2020; 95 xem
Xem lần cuối 2/16/2020 7:45:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 128
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/26/2020; P: 1/29/2020; 194 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/13/2020 14:25:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 100
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:2/9/2020; 89 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/16/2020 4:17:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 12:13-21
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:1/26/2020; P: 1/29/2020; 225 xem 4 lưu
Xem lần cuối 59.83 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 1:19-20; Giăng 3:16
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:2/2/2020; P: 2/4/2020; 145 xem
Xem lần cuối 2/16/2020 9:13:6
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 947  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.