VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Lu-ca 9:22-26
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/2/2019; P: 8/21/2019; 74 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11.60 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:6
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:8/11/2019; P: 8/12/2019; 216 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/24/2019 20:8:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 3:1-15; Ê-phê-sô 5:15-18
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:8/4/2019; P: 8/5/2019; 356 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/25/2019 13:15:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 19
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/21/2019; 574 xem 11 lưu
Xem lần cuối 8/25/2019 12:44:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 28:10-19; Ma-thi-ơ 16:16-19; Khải-huyền 3:12
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:8/18/2019; P: 8/19/2019; 95 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/25/2019 13:25:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:35-41
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:8/18/2019; P: 8/21/2019; 63 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/25/2019 5:54:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 1:11-24
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:8/11/2019; P: 8/12/2019; 170 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/23/2019 7:50:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 2:26
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:8/11/2019; P: 8/15/2019; 148 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/25/2019 9:55:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 2:1-4,11
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:8/11/2019; P: 8/15/2019; 128 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/24/2019 7:1:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 1:16
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:8/4/2019; P: 8/7/2019; 225 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/23/2019 17:57:32
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 923  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.