VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Giăng 4:9; Giăng 13:35; 1 Giăng 3:18
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:2/17/2019; 69 xem 1 lưu
Xem lần cuối 29.26 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 13:2-7
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/10/2019; P: 2/13/2019; 197 xem 2 lưu
Xem lần cuối 43.60 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:13
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:2/15/2019; 127 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/19/2019 5:51:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 10:1-15
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:1/27/2019; P: 1/29/2019; 650 xem 12 lưu
Xem lần cuối 2/19/2019 4:27:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 22:4
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:2/10/2019; 253 xem 4 lưu
Xem lần cuối 58.07 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:9-14
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/13/2019; P: 1/17/2019; 868 xem 13 lưu
Xem lần cuối 2/19/2019 7:29:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:1-11
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:2/17/2019; P: 2/18/2019; 26 xem
Xem lần cuối 8.82 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:1-7
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:2/10/2019; P: 2/12/2019; 182 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/19/2019 6:47:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 40:1-17; Mác 9:30-37
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/10/2019; 226 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/19/2019 3:59:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:15-23
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/20/2019; P: 1/24/2019; 624 xem 12 lưu
Xem lần cuối 2/18/2019 21:1:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 886  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.