VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-13
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:5/26/2020; P: 5/29/2020; 245 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/19/2020 18:51:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 17:1-24
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/7/2019; 807 xem 29 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 3:48:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-7
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/15/2019; P: 12/18/2019; 502 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/9/2020 9:3:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gióp 1:1-5; Gióp 1:13-22
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/19/2011; 5765 xem 20 lưu
Xem lần cuối 10/19/2020 16:48:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 2:13-22
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/4/2018; P: 11/5/2018; 1209 xem 22 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 3:48:12
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:37-39
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/1/2017; P: 1/5/2017; 2324 xem 37 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 10:28:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 8:13-9:17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/25/2009; 7199 xem 24 lưu
Xem lần cuối 10/8/2020 18:48:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 13:12
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:8/2/2020; P: 8/5/2020; 131 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/22/2020 6:7:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 18:18-30
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/4/2018; P: 3/5/2018; 1601 xem 34 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 5:34:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:23; Truyền-đạo 14:8
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:3/22/2020; P: 3/23/2020; 354 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 13:10:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  29 / 991  Tiếp  Cuối

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.