VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Truyền-đạo 1:1-11; Ma-thi-ơ 5:13-16
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:7/21/2019; P: 7/22/2019; 403 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 0:33:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 5:18-24
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:8/18/2019; P: 8/19/2019; 26 xem
Xem lần cuối 8/21/2019 3:39:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:29
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:7/28/2019; 273 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/19/2019 18:21:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 110:1-7; Mác 12:35-40
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/11/2019; P: 8/12/2019; 92 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/20/2019 12:49:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:2
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:7/28/2019; P: 7/29/2019; 225 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/18/2019 19:53:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 27:2
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:7/3/2019; 550 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 1:28:7
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 17:1-24
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/7/2019; 496 xem 20 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 5:29:31
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-28
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/23/2019; P: 6/28/2019; 583 xem 13 lưu
Xem lần cuối 8/20/2019 6:16:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 18
Mục Sư Trương Trung Tín
C:7/21/2019; P: 7/31/2019; 160 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/15/2019 2:21:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/26/2019; P: 5/27/2019; 873 xem 13 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 0:38:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 922  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.