VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Thi-thiên 1:1-6
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/10/2019; 180 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/18/2019 7:49:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:7
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:2/3/2019; P: 2/7/2019; 269 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/19/2019 6:6:21
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 13:18-30
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:2/17/2019; 42 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/19/2019 6:31:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 13
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:2/9/2019; P: 2/10/2019; 177 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/19/2019 5:29:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 90
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/30/2018; P: 1/3/2019; 903 xem 18 lưu
Xem lần cuối 2/18/2019 22:47:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:13-16; Ma-thi-ơ 21:28-32
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:2/3/2019; P: 2/5/2019; 274 xem 9 lưu
Xem lần cuối 2/19/2019 3:35:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 21:28b
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:1/20/2019; P: 1/23/2019; 485 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/18/2019 7:14:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:1/20/2019; P: 1/22/2019; 520 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/19/2019 3:35:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 32.24-31
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:2/10/2019; P: 2/12/2019; 121 xem 2 lưu
Xem lần cuối 48.76 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:25-34
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:2/3/2019; 256 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/18/2019 22:42:17
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 886  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.