VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Giăng 17:1; Rô-ma 5:6
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/14/2019; P: 4/17/2019; 122 xem
Xem lần cuối 4/24/2019 14:10:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 11:1-45
Mục Sư Trương Trung Tín
C:4/7/2019; P: 4/17/2019; 119 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/24/2019 19:33:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 6:7-8
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:4/14/2019; P: 4/15/2019; 149 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/24/2019 19:43:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:17; Sáng-thế Ký 26:12-13
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/24/2019; P: 4/13/2019; 189 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/25/2019 9:17:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 27:38-43; Lu-ca 23:39-43
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:4/19/2019; P: 4/23/2019; 31 xem
Xem lần cuối 4/25/2019 10:52:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 4:1a
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:3/3/2019; P: 3/7/2019; 715 xem 11 lưu
Xem lần cuối 4/25/2019 6:44:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:13-18
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:3/24/2019; P: 4/9/2019; 183 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/22/2019 20:3:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:13
Mục Sư Lâm Bảo Nhơn
C:3/31/2019; 323 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4/23/2019 20:3:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 10:22-42
Mục Sư Trương Trung Tín
C:3/31/2019; P: 4/9/2019; 182 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/22/2019 22:43:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 23:39-43
Mục Sư Huỳnh John Hùng
C:4/14/2019; 125 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/23/2019 18:46:18
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 902  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.