VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

2 Các Vua 6:8-23
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:5/17/2020; P: 5/20/2020; 153 xem 3 lưu
Xem lần cuối 54.63 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 1:0-2:0
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:5/10/2020; P: 5/12/2020; 271 xem 8 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 7:28:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 5:12-15; Ê-sai 66:22-23; Công-vụ các Sứ-đồ 20:7; Khải-huyền 1:10
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:5/10/2020; P: 5/13/2020; 203 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/26/2020 7:29:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-11
Mục Sư Đặng Ngọc Báu
C:5/19/2020; 146 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 8:41:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:19-27
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:5/17/2020; 139 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/27/2020 19:47:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 3:7-8
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:5/17/2020; P: 5/19/2020; 122 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 18:17:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 18:9-14
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:5/24/2020; P: 5/25/2020; 50 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 8:36:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:12-18
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:5/3/2020; 301 xem 7 lưu
Xem lần cuối 34.96 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 12:25-13:6
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:4/26/2020; P: 4/28/2020; 352 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 6:1:34
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:8-9
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:4/26/2020; P: 4/29/2020; 324 xem 8 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 11:59:8
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 967  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.